English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2020U  Statistik

English Title
Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-01-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere og afgrænse en given statistisk problemstilling, herunder klart identificere nødvendig og tilstrækkelig information til at kunne gennemføre en given statistisk analyse.
 • Klart og præcist anvende grafiske og numeriske metoder til at opsummere og gengive de væsentligste tendenser og sammenhænge i et givet datamateriale.
 • Udførligt motivere valg af en relevant statistisk analysemetode til brug for analyse af et givet datamateriale.
 • Demonstrere korrekt brug af sandsynlighedsregningens grundbegreber og anvendelse af disse til identifikation af den usikkerhed, der eksisterer i et givet datamateriale.
 • Detaljeret redegøre for nødvendige og tilstrækkelige forudsætninger ved brug af en given statistisk analysemetode, kontrollere i hvilket omfang disse er opfyldt samt vurdere betydningen af eventuelt ikke opfyldte forudsætninger.
 • Kort og præcist redegøre for de bagvedliggende beregninger i en given statistisk analysemetode, herunder redegøre for de teoretiske og modelmæssige forudsætninger.
 • Foretage konsekvensberegninger på baggrund af en estimeret statistisk model og præcist vurdere validitet og usikkerhed på disse beregninger.
 • Drage konkrete og præcise konklusioner på baggrund af en given statistisk analyse og kommunikere disse i et klart, fagligt korrekt og ikke-teknisk sprog.
Prøve/delprøver
Statistik:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Sammen med det skriftlige produkt må der afleveres max. 20 siders JMP-udskrift (og KUN ren JMP-udskrift, intet andet).
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret opgavebesvarelsen til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles omprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige opgavebesvarelse.
Har den studerende udarbejdet og afleveret opgavebesvarelsen til den ordinære eksamen, men ikke bestået den mundtlige prøve, afvikles omprøven på baggrund af en ny opgavebesvarelse.
Hvis den studerende ikke har udarbejdet opgavebesvarelsen på grund af sygdom eller udeblivelse, skal den studerende til mundtlig sygeprøve i hele fagets pensum. Denne eksamen er 20 min uden forberedelse ved eksaminator og bi-eksaminator.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gruppeopgaven har form af en 72 timers opgavebesvarelse.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver den studerende en introduktion til analytiske metoder indenfor deskriptiv dataanalyse og grundlæggende statistiske modeller. Undervejs eksemplificeres teorien med aktuelle data fra diverse erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger med specielt fokus på projektledelse.

 

Det analytiske og metodemæssige indhold i faget er:
• Deskriptiv statistik
• Grundlæggende sandsynlighedsregning
• Diskrete og kontinuerte sandsynlighedsfordelinger
• Konfidensintervaller og hypotesetest (for én og to grupper)
• Simpel og multipel regressionsanalyse
• Kontingenstabeller, en- og tosidet variansanalyse

 

Undervisningen tager udgangspunkt i at opnå en grundlæggelse forståelse af de gennemgåede statistiske metoder kombineret med et klart fokus på at kunne implementere metoderne i konkrete anvendelser. Der lægges desuden vægt på korrekt fortolkning af de udførte analyser samt på analysernes anvendelse som understøttelse af beslutningstagning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er organiseret i 3-timers moduler, og undervisningen vil være en blanding af oversigtsforelæsninger og konkret opgaveløsning. Formen er dialogbaseret, og de studerende deltager i opgaveregning, dels på tavle og dels på egen lap top. De studerende opfordres derfor til at medbringe egne lap tops til den praksisbaserede del af undervisningen.

Som beregningsprogram benyttes SAS JMP, som CBS stiller gratis til rådighed for de studerende (se nærmere vejledning på Learn).
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback som en integreret del af undervisningen. For yderligere personlig feedback henvises til individuel aftale med kursets fagansvarlige.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning 102 timer
Undervisning 48 timer
Forberedelse til eksamen 56 timer
Foreløbig litteratur

Agresti, Franklin og Klingenberg: "Statistics - The art and science of learning from data", 4. udgave, Pearson.
 
Gabrielsen og Overø: "Kom i gang med JMP - Statistik og analyse for økonomistuderende" [kan downloades gratis fra SAS' hjemmeside].
 

Sidst opdateret den 28-01-2019