English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2080U  Entrepreneurship projekt - Tværfagligt 2. årsprojekt

English Title
Entrepreneurship Project - Interdisiplinary 2nd Year Projekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Entreprenørskab/Entrepreneurship
 • Innovation/Innovation
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Bruge faglige elementer fra uddannelsen til selv at udvikle et værktøj, en teknik eller metode til projektledelse inden for et et selvvalgt område.
 • Kunne identificere og argumentere for behov for det foreslåede værktøj, teknik eller metode til projektledelse.
 • Kunne redegøre for de unikke fordele eller bidrag fra gruppens forslag set i forhold til andre/lignende/eksisterende løsninger.
 • Analysere og diskutere den dynamiske praksis, som disse værktøjer og teknikker vil skulle indgå i, med henblik på at udvikle relevante og realistiske anvendelsesanvisninger.
 • Analysere og vurdere de markedsmæssige og økonomiske forudsætninger for projektet/produktet/servicen - fx ved hjælp af en business case eller ligende.
 • Analysere og dokumentere rationalerne bag forskellige værktøjer og teknikker, som er udviklet til brug i praktisk projektledelse.
 • Anvende teori fra to af årgangens fag
Prøve/delprøver
Entrepreneurship projekt - Tværfagligt 2. års projekt:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Hvis 3 studerende i gruppen er max. antal sider 15.
Hvis 4-5 studerende i gruppen er max antal sider 20.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige projektrapport.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde et projekt i en gruppe eller individuelt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne projektrapport. Hvis den studerende udarbejder projektrapporten individuelt, skal projektrapporten have et omfang på max 10 sider.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport, men ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige projektrapport eller udarbejdelse af en individuel projektrapport. Hvis den studerende udarbejder projektrapporten individuelt, skal projektrapporten have et omfang på max 10 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Projektrapporten udarbejdes af semestergruppen inden for de(t) selvvalgte emner/tema/projekt der skal skitsere/redegøre for en ny projektledelsesteknologi.

 

Eksamen tager udgangspunkt i den indleverede grupperapport, og eksamen former sig som en diskussion af rapportens forudsætninger, analyser, inddragen af relevant teori, samt konklusioner, inden for de af gruppen valgte faglige temaer.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal identificere en ide til et muligt værktøj eller en teknik, som efterfølgende skal udvikles og beskrives. Beskrivelsen af løsningsforslaget skal kunne kommunikeres i den skriftlige rapport, og løsningsforslaget skal beskrives med hensyn til de ledelsesmæssige rationaler og teoretiske relationer. Løsningsforslaget skal relateres til andre eksisterende projektledelsesværktøjer, og de praktiske anvendelser af værktøjet skal overvejes. Forslaget skal indeholde relevante og realistiske anvendelsesanvisninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Gruppebaseret udviklingsproces med støttende workshops og vejledning fra vejleder valgt af de studerende blandt studiets undervisere.
Feedback i undervisningen
Først, beskriver alle grupper deres initiale forslag til ide, som drøftes i plenum. Dernæst indleverer alle grupper - via læringsplatformen - deres nærmere beskrivelse som underviseren giver korte kommentarer på og som senere kan uddybes i forbindelse med undervisningen. Endelig, fungerer underviseren som sparringspartner i forbindelse med identifikation af mulige vejledere som gruppen selv skal kontakte efterfølgende.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forberedende workshops 10 timer
Møder med vejleder, udarbejdelse af oplæg m.v. 25 timer
Udarbejdelse af skriftlig rapport 171 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur er som i de to udvalgte fag fra det aktuelle studieår, som projektet tager udgangspunkt i.

Sidst opdateret den 13-12-2018