English   Danish

2018/2019  BA-BPROO3010U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Lise Justesen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-01-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering om projektledelse med udgangspunkt i en selvvalgt case-organisation.
 • Beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i mindst to af de fagområder, som den studerende har været igennem på bachelorstudiet.
 • Redegøre for og begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • Diskutere teoriernes forskelle og ligheder samt vurdere mulighederne for og begrænsningerne i at integrere dem.
 • Udvælge og analysere samt vurdere kvaliteten af et empirisk materiale, herunder begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling.
 • Beskrive og diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt, herunder vurdere de implikationer det valgte udgangspunkt har for projektets analyser og resultater.
 • Strukturere fremstillingen i en sprogligt korrekt, klar og indholdsmæssigt veldisponeret form.
 • Relatere projektet til en bredere samfundsmæssig kontekst, fx ved at relatere til faget Projektsamfundet
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
1 studerende skriver max. 40 sider
Grupper af 2 studerende skriver max. 60 sider
Grupper af 3 studerende skriver max. 70 sider
Grupper af 4-5 studerende skriver max. 80 sider
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumé skal være på engelsk og være på maks 1 side.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af opgaven.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige bachelorprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af genindlevering af det oprindelige bachelorprojekt.
Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige bachelorprojekt på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde et projekt i en gruppe eller individuelt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af dette bachelorprojekt.
Hvis den studerende udarbejder bachelorprojektet individuelt, skal bachelorprojektet have et omfang på max 40 sider.
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige bachelorprojekt, men ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af det oprindelige bachelorprojekt eller udarbejdelse af et individuelt bachelorprojekt.
Hvis den studerende udarbejder bachelorprojektet individuelt, skal bachelorprojektet have et omfang på max 40 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ikke relevant, da det ikke er et kursus.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Ikke relevant, da det ikke er et kursus.
Der afholdes 3 seminarer i løbet af semestret.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i form af løbende vejledning
Studenterarbejdstimer
Forberedelse af bachelorprojekt 100 timer
Udarbejdelse af bachelorprojekt 100 timer
Eksamensforberedelse og eksamensafvikling 6 timer
Yderligere oplysninger

Den studerende kan vælge at skrive og forsvare bachelorprojektet på engelsk.

Foreløbig litteratur

Ikke relevant, da det ikke er et kursus.

Sidst opdateret den 17-01-2019