English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1101U  Personlighedspsykologi

English Title
Personality Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-08-2018

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Redegøre for og forklare grundlæggende personlighedspsykologiske teorier og begreber inden for fagets temaområde.
  • Kritisk diskutere styrker og svagheder i personlighedspsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling.
Prøve/delprøver
Personlighedspsykologi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige eksamensopgave skal ikke individualiseres, da de studerende skal skrive den i fællesskab. Kravet om individualisering bortfalder i dette fag. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I denne række af forelæsninger og øvelseshold gives en grundlæggende indføring i en hovedretning indenfor psykologien: Personlighedspsykologi. Hovedvægten lægges på at skabe indsigt i personlighedspsykolgiens vigtigste teorier og emner.

Undervisningen i Personlighedspsykologi beskæftiger sig med forskellige teoretiske perspektiver på individets personlighed og omfatter teorier om personlighedstræk, psykodynamiske forståelser af personligheden, Selvet og identitet, samt forståelser af personligheden som socialt konstrueret.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold
Feedback i undervisningen
Feedback på dette fag foregår især som en del af de almindelige undervisningsdiskussioner, der foregår på øvelsesholdene. På øvelsesholdene arbejder de studerende med konkrete spørgsmål til pensum, øvelser eller case-opgaver i mindre grupper, som efterfølgende diskuteres og opsamles i plenum med underviseren. Her er der løbende dialog mellem studerende og underviser, hvor det er muligt for de studerende at opklare forståelsesspørgsmål til pensum.
Derudover modtager hver enkelt gruppe feedback på deres afleverede gruppeopgave fra både underviser og andre grupper. De studerende trænes således i at give feedback på hinandens opgaver.
Studenterarbejdstimer
Lektioner 10 timer
Øvelser 10 timer
Læsning af pensum 40 timer
Udarbejdelse af obligatorisk gruppeopgave 35 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturliste, Personlighedspsykologi og Kognition 1. semester

Bøger:

Køppe, S. & Dammeyer, J. (2013), Personlighedspsykologi – en grundbog om personlighed og subjektivitet. København: Hans Reitzel (397 sider).

Nordfang, M. & Nørby S. (2017). Kognitionspsykologi. København: Samfundslitteratur 

 

Kompendium:

Christensen (2002), Psykologiens Videnskabsteori, kap. 5, Roskilde Universitetsforlag (18 s.)

Hergenhahn (2009), An introduction to the history of psychology, kap. 1 (introduction), Wadsworth (s. 1-29).

Allport, G. W. (1961). Pattern and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston, kap. 14 & 15 (s. 332-375).

Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory of Personality. In L. A. Pervin & O. P. John. (Eds.) Handbook of Personality. Theory and Research (Second Edition). New York: The Guilford Press (s. 154-196).

Evans, R. I. (1975). Carl Rogers. The Man and His Ideas. New York: E. P. Dutton & Co. (s. 1-33).

Freud, S. (1933). Forelæsning 31: Den psykiske personligheds bestanddele. I: Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen. København: Hans Reitzels Forlag (1973), (s. 50-67).

Bruner, J. (1999). Autobiografien og selv’et. I: Mening i handling. Aarhus: Forlaget Klim, (s. 95-126).

Thomas Wiben Jensen og Martin skov (2007) Følelser og kognition

Rosch, Elenor (2011). Principles of Categorization. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson (s. 251-271).

Gardner, H.E. (2011). The Theory of Multiple Intelligences. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson.

Sidst opdateret den 28-08-2018