English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1103U  Virksomhedsstudier

English Title
Theory of the Firm

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrich Dahlgren - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-08-2018

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • definere begreber samt forklare og klassificere fagets teorier og forklaringsmodeller
  • forklare sammenhænge og forskelle mellem fagets begreber, teorier og forklaringsmodeller.
  • udvælge og anvende begreber og teorier til at analysere relevante empiriske fænomener i en konkret virksomhed
  • reflektere over begrebers og teoriers forklaringsværdi og brugbarhed i forhold til egne erfaringer fra simuleringsøvelser i virksomhedsledelse
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Multiple choice prøve med udgangspunkt i pensum for fagene Virksomhedsstudier og Økonomisk psykologi. Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at multiple choice prøven er bestået.
Prøve/delprøver
Virksomhedsstudier og økonomisk psykologi:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende indleder eksaminationen med et kort oplæg på baggrund af et selvvalgt emne indenfor pensum i fagene Virksomhedsstudier og Økonomisk psykologi. Derefter eksamen i hele pensum med én eksaminator fra hvert af de to fag.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedsstudier adresserer en række spørgsmål, som er centrale for at forstå, hvad en virksomhed er, hvordan den fungerer, hvilken betydning omgivelserne har og hvordan den udvikler sig over tid. Virksomhedsstudier beskæftiger sig først med at forstå, hvorledes en virksomhed organiseres fra iværksætter-stadiet til den bliver en multidivisionaliseret og multinational organisation. Herefter fokuseres på at afdække de økonomiske kræfter, der bestemmer virksomhedens horisontale og vertikale grænser. Vi ser på virksomhedens ejerstruktur og styring. Herefter belyses virksomheden ud fra henholdsvis interne og eksterne strategi-analyser, ligesom multiproduktvirksomheders strategi og identitets-dannelse diskuteres. Kursets afsluttes med at diskutere, hvordan virksomheden gennemfører innovative aktiviteter og hvordan ny viden kan forsvares via diverse former for IP-rettigheder.

 

Fagets fem temaer:

 

1) Virksomhedens organisationsbiografi

2) Virksomhedens grænser for størrelse og vækst

3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse

4) Virksomhedens strategi og identitet

5) Virksomhedens innovative aktiviteter og approprierings-strategier

 

Kurset består af en forelæsningsrække med én forelæsning (3h) og én øvelse (3h) pr. uge. Faget har fælles øvelser med faget Økonomisk Psykologi.

 

Sideløbende skal de studerende også i grupper på op til 5 studerende arbejde med opgaver, der tager udgangspunkt i analysen af den ved semesterstart tildelte casevirksomhed.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser og e-læringsmaterialer
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende formativ feedback i forbindelse holdøvelser og mindre gruppeopgaver i løbet af hele semesteret.

Ugentlige quiz giver den enkelte studerende summativ feedback. Derudover inddrages resultater fra quiz som formativ feedback på øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse til forelæsninger 90 timer
Forberedelse til øvelser 62 timer
Foreløbig litteratur

Knudsen, C. (2014), Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning, København: Samfundslitteratur

 

Litteraturlisten uploades på CBS Learn senest 2 uger før semesterstart

Sidst opdateret den 17-08-2018