English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1105U  Integreret projekt i virksomhedsstudier, økonomisk psykologi og kognitionspsykologi

English Title
Integrated Project in Theory of the Firm, Behavioural Economics I and Cognitive Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrich Dahlgren - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
  • Virksomhedsstudier/Cultural studies
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-08-2018

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • identificere beslutningsmæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger, der belyses med perspektiver fra fagene Virksomhedsstudier, Økonomisk Psykologi og Kognitionspsykologi
  • indsamle relevant data om de empiriske fænomener
  • udvælge, kombinere og anvende begreber og teorier fra fagene Virksomhedsstudier, Økonomisk Psykologi og Kognitionspsykologi til at analysere de valgte problemstillinger
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene Virksomhedsstudier, Økonomisk psykologi og Kognitionspsykologi, hvorfor at tilmelding til faget forudsætter, at man også er tilmeldt disse fag.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
I løbet af semesteret skal hver gruppe aflevere 2 gruppeopgaver. Afleveringsopgaverne er en sammenskrivning af delopgaver fra øvelserne. Der gives gruppevejledning/​feedback.
Prøve/delprøver
Integreret projekt i virksomhedsstudier, økonomisk psykologi og kognitionspsykologi:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Prøven har form af et projekt, der udarbejdes i grupper á max. 5 studerende i løbet af semesteret og skal have et omfang på:

1 studerende 15 normalsider
2 studerende 20 normalsider
3-5 studerende 30 normalsider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af projektrapporten til den ordinære eksamen, men været syg eller ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles syge-/omprøven på baggrund af den allerede indleverede projektrapport.

Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret en projektrapport ved den ordinære eksamen, skal vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indlevere en individuelt udarbejdet projektrapport.

Hvis ingen i gruppen har bestået ordinarie eksamen, skal omprøven afholdes på grundlag af en omarbejdet projektrapport. Omarbejdelsen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksaminationen afholdes i dialogform og tager udgangspunkt i projektrapportens problemstillinger, empiri, analyse samt videnskabsteoretiske perspektiver. Øvrige dele indenfor pensum i fagene Virksomhedsstudier, Økonomisk psykologi og Kognitionspsykologi kan også inddrages i eksaminationen.

 

Ønsker en studerende at skrive projektet alene, kræver det dispensation fra studienævnet. Gives der dispensation vil det skriftlige omfang være 15 sider, samt 15 minutters mundtligt forsvar.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal i grupper på op til 5 studerende udarbejde et skriftligt gruppeprojekt. Grupperne skal analysere en konkret casevirksomhed med udgangspunkt i erhvervsøkonomisk og økonomisk-psykologisk teori, der omfatter kursets 5 temaer. I projektet skal de studerende udvælge, kombinere og integrere relevante erhvervsøkonomiske og økonomisk-psykologiske teorier til at analysere de valgte forhold i casevirksomheden.

 

Fagets fem temaer:

 

1) Virksomhedens organisationsbiografi

2) Virksomhedens grænser for størrelse og vækst

3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse

4) Virksomhedens strategi og identitet

5) Virksomhedens innovative aktiviteter og approprierings-strategier

 

Gruppearbejdet foregår sideløbende med undervisningen i fagene Virksomhedsstudier, Økonomisk Psykologi og Kognitionspsykologi.

Beskrivelse af undervisningsformer
Gruppearbejde og vejledningsmøder.
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende formativ feedback i forbindelse holdøvelser og vejledningsmøder i løbet af hele semesteret.
Studenterarbejdstimer
Virksomhedsanalyse, litteratursøgning og skrivning af projektrapport 203 timer
Vejledningsmøder (inkl. vejlederens forberedelsestid) 3 timer
Foreløbig litteratur

Pensum i fagene Virksomhedsstudier, Økonomisk Psykologi og Kognitionspsykologi

 

Litteraturlisten uploades på CBS Learn senest 2 uger før semesterstart

Sidst opdateret den 17-08-2018