English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1204U  Socialpsykologi

English Title
Social Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2018

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Redegøre for og forklare grundlæggende socialpsykologiske begreber inden for fagets temaområde.
  • Anvende socialpsykologiske teorier til at analysere individuelle og sociale fænomener.
  • Kritisk diskutere styrker og svagheder i socialpsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling.
  • Demonstrere passende akademiske skrivefærdigheder, herunder korrekt brug af referencer, tydelig argumentation og korrekt anvendelse og definition af fagets begreber.
Prøve/delprøver
Socialpsykologi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Essay
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget præsenterer grundlæggende perspektiver og socialpsykologiske teorier, der udforsker samspillet og den gensidige påvirkning mellem individet og dets sociale omverden. Der fokuseres på hvad der sker med menneskers adfærd, tænkemåde, følelser og holdninger i socialt samspil i de grupper, de indgår i og de samfundsmæssige forhold, de lever under. Faget har særligt fokus på mennesker i en social og organisatorisk kontekst.

 

Faget præsenterer gruppeteorier og teorier om forskellige slags social påvirkning som berør beslutningsprocessen, samarbejde, problemløsning og lederskab. Endvidere diskuteres socialpsykologisk forskning om konformitet og lydighed, og den relative betydning af personlighed og situation for adfærd. Vigtige socialpsykologiske begreber som rolle, normer, holdning, gruppe, konflikt og attribution vil blive gennemgået.

 

Faget behandler både teorier og temaer fra den klassiske psykologiske socialpsykologi og fra den mere sociologiske socialpsykologi. Den klassiske psykologiske socialpsykologi indeholder bl.a. temaer om hvordan grupper presser de enkelte medlemmer til konformisme og ensartet adfærd, og hvordan grupper producerer stereotypee opfattelser og fordomme om andre grupper. Indenfor sociologisk socialpsykologi behandles socialkonstruktionistisk-inspirerede temaer som er karakteriseret ved et fokus på hvordan menneskers tænke- og handlemåde præges af de sociale forhold, de lever under i en bestemt kultur og historisk periode. Indenfor dette perspektiv arbejdes der med hvordan vores identitet er socialt konstrueret og hvordan man kan tale om at mennesket har flere identiteter. Endelig præsenterer faget også metoder anvendt indenfor socialpsykologien, både kvantitative, kvalitative og specifikke socialpsykologiske metoder som er blevet udviklet i forbindelse med studier af gruppedynamiske processer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
1) Feedback på dette fag foregår især som en del af de almindelige undervisningsdiskussioner, der foregår på øvelsesholdene. På øvelsesholdene arbejder de studerende med konkrete spørgsmål til pensum, øvelser eller case-opgaver i mindre grupper, som efterfølgende diskuteres og opsamles i plenum med underviseren. Her er der løbende dialog mellem studerende og underviser, hvor det er muligt for de studerende at opklare forståelsesspørgsmål til pensum.

2) Feedback gives derudover på en FRIVILLIG gruppeopgave som stilles af underviserne undervejs i undervisningsforløbet. Såfremt gruppen vælger at aflevere gruppeopgaven, modtager den feedback på opgaven fra både underviser og en anden gruppe. De studerende trænes således i at give feedback på hinandens opgaver.

3) Den enkelte studerende modtager feedback på sit essay efter den skriftlige eksamen.

Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 19 timer
Øvelser 16 timer
Læsning af pensum 108 timer
Forberedelse og udarbejdelse af eksamensbesvarelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturliste, Socialpsykologi 2. semester 
·         Andersen og Mørch (2000). Socialpsykologiens verdener i Psyke og Logos (29 sider) 
·         Berthelsen, P (2008). Mennesket som socialt væsen – at påvirke og blive påvirket, Frydenlund s. 113-120 (7 sider) 
·         Buelens, Sinding, Waldstrøm, Kreitner & Kinicki (2011). Group dynamics, chap 7 in Introduction to Psychology, McGraw Hill (32 sider) 
·         Buelens, Sinding, Waldstrøm, Kreitner & Kinicki (2011). Teams and teamwork, chap 8 in Introduction to Psychology, McGraw Hill (44 sider) 
·         Burr, V. (1995): An Introduction to Social Constructionism. Kap. 1: What is Social Constructionism? Routledge Publ. London (16. sider) 
·         Coutu, D. (2009). Why Teams Don’t Work. Harward Business Review, (6 sider) 
·        De Dreu & Beersma (2005). Conflict in organizations: Beyond effectiveness and performance. European Journal of Work and Organizational Psychology14(2), 105-117 (13 sider) 
·         Gergen (1994). Realities and relationships: Soundings in social construction, kap. 8: Self narration in social life. Cambridge Harvard University Press (24 sider). 
·         Giddens, A. (1996).Modernitet og selvidentitet, kap 1 & kap 3 (48 sider) 
·         Goffee R. & Jones G., (1996). What Holds the Modern Company Together. Harvard Business Review, 74(6), 133-148 (15 Sider) 
·         Herzberg FI. One more time: How do you motivate employees ? Harvard Business Review, 1987;65:109-120

·          Karpatschof, B. (2006). Udforskning i psykologien, kap. 1 (80 sider) 
·         Kuschel, R & Zand, F. (2007) fordomme og stereotyper, Frydenlund, s.19-28, 43-48, 84-94 (25 sider) 
·         Kvale & Brinkmann (2008). Interview – introduktion til et håndværk, kap. 3 og kap. 7. Hans Reitzels Forlag. (38 sider) 
·         Mead, G. (1934). Mind, Self, and Society, kap 20 & kap 22 (19 sider) 
·         Myers (2010). Group Influence, chap 8 in Introduction to Psychology, McGraw Hill (40 sider) 
·         Pearce, B (2007). Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, kap. 5: Man handler I kommunikation: Talehandlinger. Kap. 5. Dansk Psykologisk Forlag (20 sider) 
·         Putnam & Poole (1987). Conflict and negotiation. In Jablin, Putnam, Roberts, & Porter (Eds.), Handbook of organizational communication: An interdiciplinary perspective, 549-599. CA: Sage Publications, Inc (51 sider) 
·         Rogers (2011). Social Psychology, kap. 1 (30 sider) 
·      Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979): An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, S. Worchel (eds.), Psychology of Intergroup Relations, pp. 33-47 (15 sider)

·       Wilken, Lisanne (2006): Bourdieu for begyndere, kap. 2, s. 37-61 (24 sider). Roskilde Universitetsforlag. 
·       Willig (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology, kap. 1: From recipes to adventures. McGraw Hill, kap. 1 (15 sider)

Sidst opdateret den 14-12-2018