English   Danish

2018/2019  DIP-DORGO1022U  Organisation og Ledelse - grundmodul

English Title
Organisation og Ledelse - grundmodul

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 29-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere centrale begreber, modeller og teorier med henblik på at identificere praktiske organisatoriske problemstillinger forbundet med organisationens menneskelige ressourcer,; strukturer, processer og systemer,; kultur og strategisk ledelse.
• Anvende fagområdets teorier og modeller til at belyse problemstillinger fra praksis med henblik på at identificere de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til anvendelsen af de menneskelige ressourcer, organisationens strukturer, processer og systemer samt dens kultur og kunne begrunde hvorledes disse forhold kunne tænkes ændret
• Formulere krav til hvilken type informationer og indsigter, der er nødvendig for at forstå, hvad der foregår i organisationer, og for at komme med velbegrundede forslag til hvordan forholdene kan ændres

Henholdt til målbeskrivelsen i bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, skal den studerende opfylde følgende eksamensmål:

For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende eksamensmål:

• Den studerende skal identificere og afgrænse organisatoriske/​ledelsesmæssige problemer.
• Den studerende skal identificere og diskutere hvilke informationer der er nødvendige/ og brugbare for at kunne analysere problemet.
• Den studerende skal foretage et begrundet til- og fravalg af teori indenfor pensum til at analysere den valgte problemstilling
• Den studerende skal analysere den valgte problemstilling med hjælp af valgt teori og konkludere på sin problemstilling.
• Den studerende skal formulere sig på en sproglig korrekt, klar og sammenhængende måde.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
På Organisation og ledelse - Grundmodul er der 2 obligatoriske opgaver. Den første opgave, er obligatorisk deltagelse i diskussoner på Learn i løbet af semestret. Den studerende skal deltage gennem mindst 4 indlæg i disse diskussioner, fordelt på minst 2 af de 3 diskussionsomgange. For at et indlæg skal tælles med, skal det være mindst 5 linjer og være fagligt relevant.

Den anden obligatoriske opgave, er en hjemmeopgave incl. feecback til medstuderende, som udarbejdes individuelt. Instruktioner til opgaven gives i undervisningen. Besvarelsen må have et max omfang på 6 sider. (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.), ekskl. litteraturliste.
Prøve/delprøver
Organisation og ledelse - grundmodul:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer man benytter sig af i analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af de praksisnære problemstillinger, man beskæftiger sig med.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Feedback i undervisningen
LEARN-refleksioner, quizzes, multiple choice tests, Peer-Feedback
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 63 timer
Forberedelse og eksamen 387 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen foregår fredag og lørdag i uge 35, 40, 44 og 48.

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

 

  • Bonnerup, B. og Hasselager, A. (2008). Gruppen på arbejde. Hans Reitzels forlag, ISBN nr.: 9788741251523
  • Jacobsen, D. og Thorsvik, J. (2014). Hvordanorganisationerfungererenindføringiorganisationog ledelse3.udg. Hans Reitzels Forlag, ISBN nr.: 9788741258607
  • Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin & P. Regnér (2017). Fundamentals of Strategy. Pearson Education, 4. edition. ISBN: 9781292209067
  • Stringer, Ernest T. (2014): Action Research. Sage, 4. Edition, ISBN nr.: 9781452205083.
  • Kompendium: ’Organisation og ledelse – grundmodul’, 2018
Sidst opdateret den 29-06-2018