English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1020U  Skatteret 1

English Title
Tax Law 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en kon-kret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor de grundlæggende principper for indkomstopgørelsen.

Indenfor fagets indhold skal den studerende kunne:
  • Kunne forklare om skattemyndighedernes struktur og organisering
  • Identificere skatteretlige problemstillinger
  • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
  • Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
  • Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Forudsætninger for at deltage i kurset
Skatteret 1 omhandler de generelle principper for indkomstbeskatningen og kapitalgevinstbeskatningen.
Skatteret 1 er fundamentet for faget Skatteret 2.
Prøve/delprøver
Skatteret 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse:

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, der opstår i relation til beskatning. Fokus vil særligt være på de generelle skatteretlige regler og principper samt på den almindelige indkomstbeskatning og kapitalgevinstbeskatning.

Skat har en stor betydning for de dispositioner, som træffes i forskellige relationer. Dette gælder navnlig i erhvervslivets forhold, hvor skatten repræsenterer en omkostning, som skal håndteres. Det er derfor væsentligt, at rådgivere i deres rådgivning af kunder er velorienteret i de forskellige skatteretlige forhold.

 

Indhold:

De studerende introduceres først til de hovedproblemer, som den skatteretlige regulering frembyder. Eksempelvis behandles hvorledes tilgangen skal være til den overflod af information og retningslinjer, som forefindes inden for skatteområdet. Endvidere behandles de generelle principper for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og hvorledes skattereguleringen systematisk er opbygget.

Denne introduktion følges op af indgående undervisning i de mest centrale danske skatteregler af relevans for indkomstopgørelsen. Dette indebærer grundig behandling af reglerne om beskatning af løn, gave og kapitalgevinst/-tab. I den forbindelse behandles beskatningen af renter, kursgevinster, fast ejendom, aktier og immaterielle aktiver.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holdundervisning med case-opgaver, samt mundtlige og skriftlige øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen
Løbende på opfordring samt ved returnering af afleveringsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 4 timer
Undervisning 48 timer
Forberedelse 154 timer
Sidst opdateret den 29-06-2018