English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1021U  Erhvervsret 1

English Title
Business Law 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - CBS Law
  • Troels Michael Lilja - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-10-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode, herunder de selskabsretlige regler, på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor kreditsikring, insolvensret og personselskaber.

Indenfor fagets indhold skal den studerende kunne:
  • Identificere erhvervsretlige problemstillinger
  • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevante for den erhvervsretlige problemstilling
  • Analysere den erhvervsretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Argumentere for den foreslåede løsning på den erhvervsretlige problemstilling
  • Forklare erhvervsretlige problemstillinger og løsningsmodeller skriftligt
  • Forudsige den erhvervsretligt korrekte løsning på en problemstilling, som den må forventes at blive afgjort ved en domstol eller lignende
Prøve/delprøver
Erhvervsret 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

Årsrapporten indeholder oplysninger om de økonomiske konsekvenser af en række civilretlige dispositioner. Værdien af et aktiv tilhørende et selskab afhænger af, at selskabets erhvervelse af aktivet er beskyttet mod overdragerens kreditorer gennem iagttagelse af den for det enkelte aktiv relevante sikringsakt. Revision af et registreringspligtigt personselskab forudsætter kendskab til de selskabsretlig rammer, der gælder for selskabets virke, samt revisors relationer til selskabsdeltagerne og selskabernes eventuelle ledelse.

 

Der er således en række civilretlige regler, som er af afgørende betydning for gennemførelse af revision af en årsrapport samt revisors afgivelse af erklæringer.

 

Det følger af det ottende selskabsretlige direktiv (direktiv 2006/43/EF), jf. artikel 6, at den teoretiske viden, som skal afprøves ved den faglige kvalifikationseksamen for revisorer, skal omfatte en række forhold, såfremt disse er af betydning for revisionen. Dette gælder bl.a. selskabsret, konkursret, samt generelt civilret.

 

Det er således formålet at give den studerende viden om personselskabsret, kreditsikring og konkursret, således at den studerende opnår færdigheder i at kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for de tre emneområder. Herved opnår den studerende kompetence til at identificere retlige problemer inden for de enkelte emneområder, således at den studerende vil kunne vurdere, om der i en konkret situation inden for et af fagets områder vil skulle benyttes juridisk bistand.

 

Indhold - centrale områder:

Faget omfatter tre større emneområder:

 

Kreditsikring, herunder:

• Pantsætning af løsøre, fordringer og fondsaktiver,

• særlige sikkerheds-arrangementer som leasing, factoring, byggerifinansiering,

• kreditaftaler,

• kaution og garanti.

 

Insolvensret, herunder:

• Konkurslovens regler om kreditorværn, tilsyn og skyldnernes dispositioner,

• Regler for indtræden af konkurs, samt opgørelse af boets aktiver og passiver

• reglerne om omstødelse.

 

Personselskabsret, herunder:

• En oversigt over de enkelte selskabsformer, herunder europæiske selskabsformer

• Selskabsretlige problemkredse

• Regelværket

• Stiftelse

• Hæftelse

• Beskyttelse af selskabsdeltagere og kreditorer,

• Ændringer i selskabets forhold, herunder ophør

• Registrering

Beskrivelse af undervisningsformer
Konfrontationstimer er opdelt i øvelseshold og forelæsninger.

Der undervises på dansk.
Feedback i undervisningen
Løbende på opfordring samt ved returnering af afleveringsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Forberedelse 154 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: “Retskilder og Retsteorier”, DJØF, seneste udgave, pensum er kap. 1-5. Ca. 150 sider.

 

Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret II",Karnov Group, seneste udgave, hele bogen. Ca. 200 sider.

 

Anders Ørgaard: “Konkursret”, DJØF, seneste udgave, hele bogen. Ca. 200 sider.

Heiberg, Lindencrone og Ørgaard: “Rekonstruktionsret”, DJØF, seneste udgave, hele bogen. Ca. 250 sider.

 

Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: “Sikkerhed i Fordringer”, Karnov Group, seneste udgave, hele bogen. Ca. 150 sider.

H.V. Godsk Pedersen: “Kaution”, DJØF, seneste udgave, hele bogen. Ca. 150 sider.

Anders Ørgaard: “Sikkerhed i løsøre”, Karnov Group, seneste udgave, hele bogen. Ca. 150 sider.

 

Der anvendes altid nyeste udgave af de respektive lærebøger.

 

Dertil kommer, at de studerende på biblioteket har online adgang til Karnovs Lovsamling og Ugeskrift for Retsvæsen.

Sidst opdateret den 04-10-2018