English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1024U  Skatteret 2

English Title
Tax Law 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-11-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor de grundlæggende principper for indkomstopgørelsen.
Indenfor fagets indhold skal den studerende kunne:
 • Kunne forklare skattens beregning, opkrævning og inddrivelse
 • Kunne forklare hvorledes moms og afgifter skal behandles
 • Identificere skatteretlige problemstillinger
 • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Forudsætninger for at deltage i kurset
Skatteret 2 omhandler primært de særlige regler som gælder for familiebeskatning, selskabsbeskatning og virksomhedsbeskatning.
Skatteret 2 er en overbygning på faget Skatteret 1 og forudsætter indsigt svarende til deltagelse i faget Skatteret 1.
Prøve/delprøver
Skatteret 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, der opstår i relation til beskatning. Dette fag bygger oven på faget Skatteret I, hvor alle de grundlæggende principper for beskatningen blev behandlet. Fokus i Skatteret II vil særligt være på de særlige regler som yderligere gælder for bl.a. familier, selskaber mv.

 

Indhold

Der indledes med en kort opsummering af de generelle principper for beskatning. Derefter behandles de særlige regler, som gælder hvis skatteyderne indgår i en familie. Herefter behandles reglerne for, hvilke skattesubjekter der er omfattet af den danske beskatning.

En stor del af faget indeholder selskabsbeskatningen, hvor forskellige former for selskaber indgår. De særlige skattemæssige forhold for selskabets ejere gennemgås ligeledes. I sammenhæng med selskabsbeskatningen behandles de skattemæssige muligheder en erhvervsdrivende har, hvis denne ikke ønsker at lade sin virksomhed indgå i et selskab. Der gives en introduktion til behandlingen af moms og afgifter, og endelig behandles hvorledes skatten beregnes, opkræves og inddrives.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holdundervisning med case-opgaver, samt mundtlige og skriftlige øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen
Løbende på opfordring samt ved returnering af afleveringsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
eksamen 4 timer
Forberedelse 154 timer
Sidst opdateret den 01-11-2018