English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1073U  Kandidatspeciale

English Title
Master's Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Regnskab
  Caroline Aggestam Pontoppidan - Institut for Regnskab (RR)
 • Skatteret
  Peter Koerver Schmidt - CBS Law
 • Erhvervsret
  Søren Friis Hansen - CBS Law
 • Revision
  Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-08-2018

Relevante links

Læringsmål
Hensigten med kandidatspecialet er at den studerende skal gennemføre og formidle et problemorienteret videnskabeligt arbejde og derved demonstrere at de kan tænke og arbejde akademisk og anvende dette i en fremtidig erhvervsmæssig praksis ved at:
 • Formulere et afgrænset problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatspecialets indhold, indenfor studiets fagfelt
 • Udvælge og tilpasse teori og/eller retskilder, der anvendes i analysen
 • Udvælge og argumentere for anvendte metoder og undersøgelsesdesign
 • Forklare den logiske sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion
 • Argumentere for betydningen af de valg, der er foretaget i udarbejdelsen af kandidatspecialet
 • Udvælge den for specialets problemformulering relevante data/empiri
 • Analysere data/empiri
 • Konkludere på den foretagne analyse
 • Reflektere over de resultater, som undersøgelsen giver anledning til
 • Forklare kandidatspecialets indhold til fagfæller
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er et krav, at den studerende har bestået 1. del (ialt 7,5 ECTS) inden for det fagområde kandidatspecialet skrives (Rengskab, revision, skatteret eller erhvervsret).
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 120 sider
Kandidatspecialet skal udarbejdes af to studerende i fællesskab, og skal have et omfang der udgør maksimum 120 normalsider (ekskl. bilag), anbefalet minimum er 110 normalsider.
Eksamen er en gruppeeksamen og har en varighed af 90 minutter inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
90 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Kandidatspecialet skal indeholde et resumé af afhandlingen (max. 1 normalside) udfærdiget på engelsk. Resumeet indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Vinter, Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Såfremt den studerende har afleveret kandidatspecialet individuelt eller sammen med en anden studerende, men bliver syg til det mundtlige forsvar, arrangeres hurtigst muligt et nyt forsvar på baggrund af det indleverede speciale. Såfremt den studerende ikke har bestået den ordinære prøve i kandidatspecialet, har den studerende ved omprøven mulighed for, i samråd med vejleder/eksaminator, enten at indlevere kandidatspecialet i omarbejdet form eller at indlevere et nyt kandidatspeciale på et nyt grundlag.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Kandidatspecialet skal udfærdiges og indleveres på engelsk på de engelsksprogede linjer. Kandidatspecialer på Cand.merc.aud.-studiet skal som udgangspunkt udfærdiges og indleveres på dansk. Studerende kan med vejlederens (og bedømmers) godkendelse vælge at indlevere afhandlingen på engelsk. Ved aflevering skal administrationen informeres herom.

Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere da alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat skal være et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resumeet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet dog det faglige indhold vægter tungest.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Specialeblokken består af udarbejdelsen af en skriftlig afhandling (kandidatspecialet), der skal tjene til afprøvning af den studerendes evne til faglig fordybelse og til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks problemstilling på kandidatniveau. Opgaveformuleringen for kandidatspecialet skal godkendes forud for vejledningsforløbet. Samtidig med godkendelsen fastsættes en afleveringsfrist og plan for vejledningen. Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for kandidatspecialekontrakter ved kandidatuddannelser på CBS.

 

Emnet for kandidatspecialet vælges af den studerende inden for cand.merc.aud.-studiets faglige profil. Den studerende skal øverst i 'problemformulering' i kontrakten angive hovedfagligheden for specialet altså enten skatteret, revision, regnskab eller erhvervsret.

Hvor særlige forhold taler for det, kan studienævnet godkende fravigelser for at skrive inden for studiets faglige profil. Under udarbejdelsen af kandidatspecialet er de studerende berettiget til at modtage vejledning i et nærmere fastsat omfang pt. 24 timer ved 2 personers specialer. Hvis de studerende ikke afleverer kandidatspecialet til den fastsatte afleveringsfrist, fastsættes en ny afleveringsfrist på 3 måneder og en ændret opgaveformulering. Manglende aflevering til den fastsatte dato tæller som et eksamensforsøg.

Beskrivelse af undervisningsformer
Ingen undervisning.

Den studerende har ret til vejledning, se ovenfor.
Feedback i undervisningen
Løbende på den studerendes opfordring til vejleder/eksaminator.
Studenterarbejdstimer
Vejledning (ved 2 personer specialer) 24 timer
Vejledning (ved 1 personers specialer) 16 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 800 timer
Sidst opdateret den 30-08-2018