English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1086U  HD-suppleringsfag

English Title
Supplementary Course in Research Methodology and current audit issues

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 20 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Caroline Aggestam Pontoppidan - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 29-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere og forklare grundlæggende videnskabsteoretiske perspektiver samt deres relation til studier i regnskab og revision
 • Diskutere fordele og ulemper ved grundlæggende kvalitative og kvantitative metoder og forklare deres relation til studier i regnskab og revision
 • Anvende kvalitative og kvantitative metoder på et givet emnefelt i regnskab og revision
 • Identificere og forklare hvilke faktorer der påvirker valget af undersøgelsesdesign og dataindsamlingsteknik
 • Identificere og forklare et litteraturstudies rolle i forhold til problemformuleringen og en undersøgelses kvalitet
 • Udføre et litteraturstudie indenfor et emnefelt i regnskab eller revision
 • Diskutere problemformuleringens betydning og udarbejde en klar og operationel problemformulering
 • Analysere et problem udfra empiri, videnskabsteori, metode samt den for problemet relevante teori
Forudsætninger for at deltage i kurset
Obligatorisk for cand.merc.aud.-studerende optaget på baggrund af en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) jf. uddannelsesbekendtgørelsen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
2 obligatoriske hjemmeopgaver på max. 10 normalsider i grupper (2-5 studerende).
Prøve/delprøver
HD-Suppleringsfag:
Prøvens ECTS 20
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøven gælder det, at de(n) studerende kan revidere den oprindelige skriftlige opgave eller skrive et nyt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

HD-suppleringsfaget fokuserer på et hovedområde af væsentlig betydning for det videre cand.merc.aud.-studie: videnskabsteori/metodelære.

 

Faget vil køre som en kombination af online undervisning og et mindre antal forelæsininger/øvelses sessioner.

 

I videnskabsteori/metodelære fokuseres der på at give de studerende en bred forståelse af videnskabelige paradigmer, og undersøgelsesmetoder med henblik på at sætte dem i stand til at lave selvstændige undersøgelser i forbindelse med studiets projekter og kandidatafhandlingen. Den teori der bruges vil være aktuel og relevant for cand.merc.aud.-studiet.

Øvelserne i formulering af problem og dataindsamling vil relateres til problemstillinger, der er aktuelle og relevante for revisionsprofessionen med henblik på at give de studerende en forståelse for aktuelle forskningsområder i revision.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er et blended learning fag. Det vil sige at en del af faget kør vie online redskaber og en del af det kør vie dialogbaserede forelæsninger og obligatoriske hjemmeopgaver.
Feedback i undervisningen
Feedback på en besvarelse til en frivillig opgave. Derudover diskuteres case-problemstillinger i holdundervisningen og der er her undeviserfeedback på diskussionen.

Cengage Now (vores online database) vil give løbende feedback på opgaver der gøres i systemet.
Studenterarbejdstimer
Hjemmeopgave 1 150 timer
Hjemmeopgave 2 100 timer
Undervisning samt forberedelse 100 timer
Eksamensforberedelse 250 timer
Yderligere oplysninger

Prøven kan erstattes af tilsvarende prøve(r) ved en anden institution, hvor kandidatuddannelsen i revision finder sted. I tilfælde af manglende ECTS-points tilopfyldelse af kravet om 20 ECTS, kan studienævnet i særlige tilfælde give dispensation til en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis på min. 5 sider.

Foreløbig litteratur

Trochim, Donnelly, Arora (2016) Research Methods: The Essential Knowledge Base, 2nd Edition

Ahrens & Chapman (2006). Doing qualitative field research in management accounting: Positioning data to contribute to theory.

Gordon, T.P. & Porter, J.C. 2009, "Reading and Understanding Academic Research in Accounting: A Guide For Students", Global Perspectives on Accounting Education, vol. 6, no. 1, pp. 25-45.

Ryan et al. (2002). Research Methods and Methodology in Finance and Accounting, 2nd Edition

Thurén, T. (2005). Videnskabsteori for begynder

Parker, L.D. 2003, "Qualitative research in accounting and management: the emerging agenda", Journal of Accounting and Finance, vol. 2, pp. 15-30.

Harvard reference system (lægges ud på LEARN)

Sidst opdateret den 29-06-2018