English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV1000U  Selskabsskatteret

English Title
Company Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 06-08-2018

Relevante links

Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer indenfor selskabsskatteret og at kunne anvende reglerne.

De studerende skal herunder:
 • Tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses konkret ved anvendelse af de relevante retskilder indenfor retsområdet, og
 • Kunne reflekterer over, hvordan borgerne og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag Skatteret på cand.merc.aud- studiet eller faget skatteret på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelorgrad.
Prøve/delprøver
Selskabsskatteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et overblik over de danske regler om beskatningen af selskaber og selskabsdeltagere. Der vil blive fokuseret på danske selskaber og danske selskabsdeltagere, idet beskatningen af, og ved deltagelse i, udenlandske selskaber behandles valgfaget International beskatning, der udbydes under cand.merc.aud/cand.merc.jur.
Faget selskabsret vil særligt fokusere på følgende emner:

 • Beskatning af selskaber (A/S, ApS mv.)
 • Beskatning af kooperationer, fonde og foreninger
 • Beskatningen af deltagere i selskaber mv.
 • Koncernbeskatning
 • Omstrukturering af selskaber
 • Rekonstruktion
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold.
Feedback i undervisningen
Der afholdes småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 135 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 41 timer
Foreløbig litteratur

Skatteretten 2, 7. udgave, 2015, Karnov Group.

Sidst opdateret den 06-08-2018