English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV1012U  Transfer Pricing i Multinationale Koncerner

English Title
Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab (RR)
Faglærer: Peder Reuther
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-07-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare årsagerne til, at multinationale koncerner står over for dobbeltbeskatningsrisici.
 • Redegøre for armslængdeprincippets begrebsindhold og beskrive mulige alternativer til armslængdeprincippet som dobbeltbeskatningseliminerende retsregel
 • Identificere kontrollerede transaktioner og analysere mulige transfer pricing-politikker
 • Forklare hvilke transfer pricing-metoder der anbefales af OECD og træffe begrundede metodevalg
 • Redegøre for sammenlignelighedsbegrebets generelle indhold og forklare sammenlignelighedsanalysens formål og generelle tilgang, og konkret med udgangspunkt i specifikke transaktionstyper, herunder køb og salg af varer, servicetransaktioner, finansielle transaktioner, immaterielle aktiver og digitale transaktioner
 • Redegøre for indholdet af oplysningspligt og dokumentationspligt i medfør af dansk ret samt overordnet forklare en dansk TP-revisions grundelementer
 • Redegøre for gensidige aftaleprocedurer og forhåndsaftaler
Prøve/delprøver
Transfer Pricing i Multinationale Koncerner:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor transfer pricing. Temaet danner udgangspunkt for eksaminationen, men eksaminationen kan også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De fleste medarbejdere i multinationale koncerner med ansvar for økonomistyring og finansiel rapportering konfronteres før eller siden med transfer pricing. Cirka 70% af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter, og der er et betydeligt fokus på multinationale koncerners skattebetalinger fra såvel nationale skattemyndigheder som internationale organisationer, herunder navnlig OECD. Desuden spiller transfer pricing en meget væsentlig rolle i udviklingen og implementeringen af multinationale koncerners skattestrategi.

 

Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de væsentligste udfordringer, som alle mellemstore og større koncerner med internationale aktiviteter stilles overfor i forbindelse med koncerninterne transaktioner.

 

De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber og metodikker, og for, hvordan transfer pricing håndteres i praksis i forskellige koncerner og i forskellige transaktionstyper, herunder fx varesalg, serviceydelser, finansielle transaktioner og omstruktureringer. Det bemærkes i den forbindelse, at faget introducerer prisfastsættelse af mere komplekse koncerninterne transaktioner, end det er tilfældet på CBS' diplom- og bacheloruddannelser, herunder fx behandlingen af immaterielle aktiver og transaktioner i den digitale økonomi.

 

Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, risikostyring, værdikædeanalyse, international skatteret, CSR og digitalisering i en spændende blanding.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med øvelser, herunder cases udviklet specifikt til faget.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 56 timer
Foreløbig litteratur

OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD 2017 (udvalgte kapitler).

 

Transfer Pricing af Jens Wittendorff, Karnov. Seneste udgave - der udkommer en ny udgave i 2018 (udvalgte kapitler).

 

Sidst opdateret den 05-07-2018