English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV1020U  Revisionskvalitet og kvalitetsstyring

English Title
Audit quality and quality assurance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Statsautoriseret revisor Martin Samuelsen og medarbejdere fra Erhvervsstyrelsens revisortilsyn, er de primære undervisere på faget. Derudover inddrages gæsteundervisere fra bl.a. revisionsvirksomheder og væsentlige regnskabsbrugere.
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Revision/Auditing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-03-2018

Relevante links

Læringsmål
Målet med faget Revisionskvalitet og kvalitetsstyring er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan:
  • Redegøre detaljeret for betydningen af og udviklingen indenfor revisionskvalitet og kvalitetsstyring – hvorfor har revisionskvalitet så høj prioritet
  • Redegøre for det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer både i DK og internationalt
  • Redegøre for lovmæssige krav til revisionskvalitet og kvalitetsstyring i både non-PIE og PIE revisionsvirksomheder, herunder redegøre for forskellen herimellem.
  • Demonstrere tilstrækkelig overblik over revisorlovgivning og revisionsstandarder til at kunne udpege relevante bestemmelser til løsningen af forskellige problemstillinger inden for revisionskvalitet og kvalitetsstyring i praksis.
  • Demonstrere tilstrækkelig overblik over revisorlovgivning og revisionsstandarder til at kunne anvende konkrete bestemmelser til løsning af praktiske spørgsmål og diskussioner om, hvornår revisionskvaliteten, og styringen heraf, er tilstrækkelig (og utilstrækkelig).
  • Tolke på kendelser afsagt af Revisornævnet samt kritik rejst i rapporter udarbejdet af Erhvervsstyrelsen (Revisortilsynet) samt internationale tilsynsmyndigheder, i forhold til en genopretning fremadrettet af revisionskvaliteten (hvad skal der til for at blive ”compliant”)
Forudsætninger for at deltage i kurset
Afsluttet hovedfaget i revision, dvs. ”Revision 1”og ”Revision 2”, altså kendskab til revisionsteori på kandidatniveau.
Prøve/delprøver
Revisionskvalitet og kvalitetsstyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Til eksaminationen må den studerende, til brug for det mundtlige oplæg ved eksaminationen, alene medbringe de håndskrevne noter, der er udarbejdet under forberedelsen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende et mere indgående kendskab til de kvalitetskrav der stilles ved planlægningen, udførelsen og konklusionen på en revision, og hvorledes disse kvalitetskrav kan imødekommes i praksis.

 

Fagets formål er endvidere, at give de studerende et kendskab til revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring i praksis og kravene hertil.

 

Som led i ovenstående vil faget give de studerende et tæt kendskab til det offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer både på nationalt og internationalt plan.

 

Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser relevant litteratur samt forbereder eventuelle cases, som vil danne grundlag for diskussioner i undervisningen. Lektionerne vil bestå af en kombination af oversigtsforelæsninger og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive deltagelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dialog-baseret undervisning baseret på litteratur og cases
Feedback i undervisningen
Facilitering af gruppediskussioner omkring case-problemstillinger, herunder underviserfeedback på diskussionen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse til undervisning 146 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Sidst opdateret den 08-03-2018