English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV1080U  Audit data analytics og anden ny teknologi i revision

English Title
Audit data analytics and other new technologies in auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab (RR)
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 19-02-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Vurdere muligheden for anvendelse af dataanalyse, visualisering, og automatisering i revisionsprocessen
 • Forklare hvad der forstås ved ”Big Data” og kunne analysere større datamængder i en revisionsmæssig sammenhæng
 • Forklare forskellige former for kunstig intelligens og vurdere muligheden for anvendelse af disse i revisionsprocessen
 • Identificere data til analysebrug fra virksomheders IT systemer samt offentligt tilgængelige databaser, herunder XBRL data
 • Diskutere blockchain og distributed ledger teknologiens indflydelse på virksomheders regnskabsproces og på revision
 • Forklare og vurdere muligheden for anvendelse af realtidsrapportering og realtidsrevision
 • Diskutere ovenstående teknologiers påvirkning af eksisterende revisionsstandarder
 • Foretage en dyberegående analyse af en eller flere af ovenstående teknologier med henblik på at forklare, anvende, og problematisere disse teknologier inden for regnskab og/eller revision samt at reflektere over teknologiernes betydning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 og Regnskab 1 på CMA.
Det forudsættes endvidere, at den studerende råder over en PC med rettigheder til at installere analysesoftware og andre programmer relateret til kurset.
Prøve/delprøver
Audit data analysis og anden ny teknologi i revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af og afleveret den skriftlige rapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige rapport.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige rapport skal den studerende udarbejde en rapport og deltage i den efterfølgende mundtlige prøve på basis af denne.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, Skal den studerende indlevere en ny rapport og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at give de studerende en grundig indføring i nyere teknologiers mulige anvendelse i revisionsprocessen samt deres eventuelle påvirkning af fremtidens regnskab og revision. Kurset vil således gennemgå en række emner, som der i disse år er fokus på i revisionsbranchen: Data Analytics, brug af mønstergenkendelsesværktøjer fra kunstig intelligens, realtidsrapportering og –revision, og anvendelse af blockchain teknologi i regnskabsprocessen. Hvor det er muligt, vil der på kurset være fokus på ”hands-on” erfaring med disse teknologier. Faget inkluderer endvidere et gruppeprojekt, hvor de studerende foretager dyberegående analyser af en eller flere af ovenstående teknologier med henblik på at forklare, anvende, og problematisere disse teknologier inden for regnskab og/eller revision.  

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kører som blended learning, hvor dele af den traditionelle undervisning er erstattet af videolektioner, multiple choice questions, hjemmeopgaver og projektarbejde. Lektioner på engelsk vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på multiple choice opgaver. Skriftlig og/eller mundtlig feedback på hjemmeopgaver og projektarbejde.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 90 timer
Undervisning 30 timer
Projektarbejde og eksamen 86 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen består primært af artikler, hvortil der laves aktive links på Learn. De konkrete artikler oplyses senere.

Sidst opdateret den 19-02-2018