English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV3000U  Intern revision

English Title
Internal auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab (RR)
Faglærere: Birgitte R. Svenningsen m.fl.
Primære fagområder
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 19-02-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Diskutere intern revisions potentielle roller i private og offentlige virksomheder.
 • Forklare og anvende den gældende regulering af intern revision.
 • Forklare corporate governance, herunder Enterprise Risk Management og intern revisions rolle heri.
 • Analysere forretningsprocesser og identificere risici i forbindelse med disse.
 • Forklare det interne kontrolsystems elementer, roller og begrænsninger
 • Analysere IT risici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici.
 • Analysere besvigelsesrisici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici.
 • Diskutere organisatoriske og ledelsesmæssige forhold vedrørende intern revision
 • Forklare krav til revisionsbevis og dokumentation vedrørende intern revision
 • Forklare teorien vedrørende intern revisions udførelse af assurance og consulting opgaver.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 på cand.merc.aud.
Prøve/delprøver
Intern revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give cand.merc.aud. studerende en uddybende forståelse for intern revisions rolle og udførelse i private og offentlige virksomheder. Faget indeholder følgende hovedelementer:
 

 • Introduktion til intern revision og professionen af interne revisorer.
 • Regulering af intern revision, herunder IIA’s International Professional Practices Framework.
 • Enterprise Risk Management og intern revision rolle i forbindelse hermed.
 • Analyse af forretningsprocesser og risici.
 • Intern kontrol.
 • IT risici og kontroller.
 • Besvigelsesrisici og kontroller.
 • Ledelse af den interne revision.
 • Bevis og dokumentation ved intern revision
 • Udførelse af assurance opgaver
 • Udførelse af consulting opgaver
Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er baseret på case undervisning med udgangspunkt i Institute of Internal Auditor’s internationale lærebog i intern revision. Det forventes således, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser såvel konkrete lærebogskapitler som udleverede cases. Lektionerne består af en kombination af oversigtsforelæsninger, samt diskussion af cases. Enkelte lektioner på engelsk kan forekomme.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback på cases
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 150 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Reading et al (2017) Internal Auditing: Assurance and Advisory Services, Fourth Edition, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 
Lærebogen vil blive suppleret med artikler, relevante revisionsstandarder og øvrig regulering.

Sidst opdateret den 19-02-2018