English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV3004U  Personselskaber

English Title
Partnerships

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 19-02-2018

Relevante links

Læringsmål
• Identificere de retskilder, der er relevante ved fastlæggelse af gældende dansk ret for personselskaber.
• Redegøre for de grundlæggende karakteristika, der i selskabsretten og skatteretten karakteriserer de enkelte typer af personselskaber, og kvalificere et samvirke under en af de kendte typer
• Analysere en personselskabsretlig problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
• Argumentere for den foreslåede løsning på den selskabsretlige problemstilling og forklare løsningsmodellen mundtligt
• Forudsige den selskabsretligt korrekte løsning på en problemstilling, som den må forventes at blive afgjort ved en domstol eller lignende
Prøve/delprøver
Personselskaber:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formål:
Selskabsretten er læren om de typer af organisationer, der danner den juridiske ramme om erhvervsvirksomheder. Faget bygger oven på den viden, de studerende har fra bacheloruddannelsen. Formålet er at give de studerende et detaljeret kendskab til de selskabsretlige regler vedrørende interessentskaber. De studerende får tillige kendskab til de grundlæggende regler, der gælder for kommanditselskaber og andre typer af personselskaber. Der gives et overblik over de skatteretlige principper, som gælder for personselskaber.

Faget skal sætte de studerende i stand til at fungere som juridiske rådgivere for personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed inden for rammerne af et personselskab.
 
Indhold – Centrale områder:
Faget omhandler personselskaber inden for følgende emneområder:

- Grundlæggende selskabsretlige begreber og metode
- Overblik over de forskellige typer af personselskaber
- Principperne for retlig kvalifikation af personselskaber i selskabsretten og skatteretten
- Stiftelse af interessentskaber
- Personselskabernes status som retssubjekter og skattesubjekter
- Kreditorbeskyttelse i personselskaber
- Personselskabers organisation (generalforsamling, og ledelse)
- Regnskabsaflæggelse og revision i selskabsretlig sammenhæng
- Erstatningsansvar
- Personselskabers ophør og opløsning
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Der afholdes småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsningerne 140 timer
Forberedelse til eksamen 36 timer
Foreløbig litteratur

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 3, Interessentskaber (3. udgave, 2015), Karnov Group. Ca. 824 sider.

Sidst opdateret den 19-02-2018