English   Danish

2018/2019  KAN-CCMVV1735U  Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd

English Title
Changes in Leadership - the impact on organisational behaviour

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
 • Richard Ledborg Hansen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-12-2018

Relevante links

Læringsmål
Målet er, at de studerende efter at have deltaget i faget "Lederskabet under Forandring og dets invirkning på organisatorisk adfærd" kan
 • Analysere og sammenfatte konkrete problemstillinger i lederskabet, forandringer og organisatoriske konsekvenser ved at anvende koncepter, teorier, metoder og modeller fra kursus
 • Reflektere over forskellige dilemmaer i system perspektivet som gennemgået og konsekvenserne for lederskab og organisation ved at vælge en position fremfor andre.
 • Skabe kobling mellem lederskabet intra-personelle påvirkning af interpersonelle dynamikker, gruppe dynamikker og deres indflydelse på organisatoriske forandringer.
 • At opøve evnen til at etablere et forandringsvenligt miljø via valg af mentaliserings niveau og øget bevidsthed om egen rolle,
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at de deltagende har kendskab til organisationsteori, ledelse og organisationspsykologi på HA-niveau eller tilsvarende.
Prøve/delprøver
Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Produktets omfang er for 2 studerende 5 sider og 3-4 studerende 10 sider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
*Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt til den ordinære eksamen, men ved dokumenteret sygdom ikke deltaget i den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.
*Hvis en hel gruppe ikke består den mundtlige udprøvning, skal gruppen genindlevere et revideret skriftligt produkt.
*Har en studerende i gruppen ikke bestået den mundtlige udprøvning, skal fagansvarlig bestemme om den studerende skal indlevere et revideret produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve, eller om den studerende kan gå til omprøve i det oprindelige skriftlige produkt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag vil vi undersøge hvorledes ledelse er under pres, som følge af en række forskellige omstændigheder; både interne og eksterne. Selve lederskabet er derfor udsat for forandring. Både i rollens udformning og den måde hvorpå den udleves og påvirker organisationen gennem ændret interageren og råderum. Der vil blive sat fokus på hvilke faktorer, der kræver særlig opmærksomhed når man ikke længere kan bruge en ‘standard model‘ for ledelse.

 

Den metodiske tilgang til kurset er eksempel-baseret med feedback-øvelser og rolleanalyse; deltagerne vil arbejde med eksempler på lederskab i forandring og kortlægge samt analysere organisatoriske konsekvenser ved disse. Dette bliver suppleret ved at undersøge det som ikke kan ”fanges” kognitivt og anvender tolkning af emotionelle data ved at anvende forskellige psykodynamiske og systemiske teori perspektiver, kompleksitets teori og identitets teori med henblik på at tegne et bredt nuanceret billede af Lederskabet i forandring. Der arbejdes på tre niveauer; individ, gruppe og organisation og samspillet mellem dem.

 

Kurset har stor praksis relevans grundet anvendelsen af eksempel-baseret læring samt erfaringslæring. I kursus forløbet vil der være gæsteforelæsere, hvoraf flere har praktisk erfaring med implementering af markante forandrings initiativer, samt undervisere med stor ekspertise i organisatoriske forhold og de ændrede vilkår hvorunder ledelse udleves. Kurset er meget intensivt og stiller store krav til villighed fra deltagernes side om at undersøge og diskutere aktuelle sager i lys af litteraturen, det teoretiske materielle, de anvendte eksempler samt erfaringer fra det eksperientielle læringsforløb. Det er et krav at de studerende deltager i et eksperientielt læringsforløb; gruppe relations øvelse af seks (2) timers varighed, der ligger sen eftermiddag, tidlig aften.

 

Personlig udviklings potentiale:

Kurset fokuserer på at udvikle deltagernes evne til at analysere samspillet mellem ledelse og kontekstuelle faktorer, der har indflydelse på organisatoriske forhold i et lederskabs perspektiv. Det sker gennem kursets samarbejdende form og indhold.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af en blanding af forelæsninger, gæste forelæsning og case eksempler
som deltagerne skal arbejde med, og vil derudover også indeholde en eksperientiel baseret arbejdskonference af 6 timers varighed. Det tilrådes de studerende at deltage, da denne konference form tilføjer en oplevelses baseret dimension af pensum, og dermed giver bedre forudsætninger for at opnå læringsmålene.

Kurset indeholder en stærk blanding af teori og praksis og sigter derved både på at øge deltagernes viden indenfor området, som at øge til deres erfaringsgrundlag gennem at inddragelse af en eksperientiel dimension i læringsprocessen.
Feedback i undervisningen
Der vil være indlagt feedback efter deltagelse i gruppe relations øvelsen ved spørgeskema, samt 2 mindre opgaver undervejs.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 147 timer
Undervisning 33 timer
Gruppe relations øvelse (uden beregning) 6 timer
Eksamen 20 timer
Foreløbig litteratur

Den foreløbige litteratur liste består af følgende:

 1. Ledborg, Valentiner og Toftholm. (2009) “Balanceret Lederskab – Fra Vision til Virkelighed”, DJØF’s Forlag. Afsnit 1 og 2 (90 pages)
 2. Schein, Edgar (1993), On Dialogue, Culture and Organizational Learning, Organizational Dynamics, vol. 22, 40-51. (11 sider)
 3. Ashford, S. & Cummings, L.L. (1983), Feedback as an Individual Ressource – Personal Strategies of Creating Information, Organizational Behavior and Human Performance, vol. 32, 370 – 398 (28 sider)
 4. Garravan, T.N., Morley, M. & Flynn, M. (1997) 360 degree Feedback: Its role in employee development, Journal of Management Development, vol. 16 (2), 134-147 (13 sider)
 5. Cooper, M., Chak, A., Cornish, F. & Gillespie, Alex, (2013), Dialogue: Bridging Personal, Community, and Social Transformation, Journal of Humanistic Psychology, vol. 53 (1), 70-93 (23 sider)
 6. Schein, Edgar (1990), Organizational Culture, American Psychologist, vol. 45 (2), 109-119 (10 sider)
 7. Schoorman, F. David, Mayer, Roger C., Davis, James H. (2007) An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future, Academy of Management Review, vol. 32 (2), 344-354 (10 sider)
 8. Barsade, Sigal & O‘Neill, Olivia (2016), Manage your Emotional Culture, Harvard Business Review, Jan-Feb. 58-66 (8 sider)
 9. Amos, B. & Klimoski, R.J. (2014), Courage: Making Teamwork Work Well, Group and Organization Management, vol. 39 (1), 110-128 (18 sider)
 10. Ewest, Timothy, (2015), The relationship between transformation leadership practices and global social responsibility, Journal of Leadership Studies, vol. 9 (1), 19-30 (11 sider)
 11. Ford, J. D., & Ford, L. W. (2012). Stop Blaming Resistance to Change and start using it. Organizational Dynamics, 39(1), 24-36.  (12 sider)
 12. Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward and organizational change. Academy of Management Review, 25(4), 783-794. (11 sider)
 13. Dent, E. B., & Goldberg, S. G. (1999). Challenging "Resistance to Change". The Journal of Applied Behavioral Science, 35(1), 25-41.  (16 sider)
 14. Simpson, P. & French, Robert, (2006), Negative Capability and the Capacity to Think in the Present Moment: Some Implications for Leadership Practice, Leadership, vol. 2 (2), 245-255 (10 sider)
 15. Stein, Mark, (2010), Envy and Leadership, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 2 (2), 453-465 (12 sider)
 16. Boddy, Clive R. (2014), Psychopathic Leadership A Case Study of a Corporate Psychopath CEO, Journal of Business Ethics, vol. 145 (1), 141-156 (15 sider)
 17. De Vries, Manfred (2014), Psychodynamic Approach (to Leadership), Working paper for publication in ”Leadership: Theory and Practice”, Insead, (24 sider)
 18. Stein, Mark (2013), When Does Narcissistic Leadership Become Problematic? Dick Fuld at Lehman Brothers, Journal of Management Inquiry, vol. 22 (3), 282-293 (11 sider)
 19. Gittell, J. H., Seidner, R. & Wimbush, J. (2010), A Relational Model of How High-Performance Work Systems Work, Organization Science, vol. 21 (2), 490-506 (16 sider)
 20. Bion, W.R. (1961) “Group Dynamics.” Chapter in Bion’s Experiences in Groups and other Papers (46 pages)
 21. Griffin, D. Shaw, P. & Stacey, R. (1999), Knowing and Acting in Conditions of Uncertainty, Systemic Practice & Action Research, 12 (3), 295-310 (15 sider)
 22. Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1994). Changing the role of Top Management: Beyond Strategy to Purpose. Harvard Business Review, 72(6), 79-88. (9 sider)
 23. Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1995a). Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Processes. Harvard Business Review, 73(1), 86-96. (10 sider)
 24. Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1995b). Changing the Role of Top Management: Beyong Systems to People. Harvard Business Review, Maj/june, 132-142. (10 sider)
 25. Stacey, Ralph (Stein, Mark. (2001) “Dilemmas of Organizational Change: A Systems Psychodynamic Perspective.” In Gould, Stapley & Stein’s The Systems Psychodynamics of Organizations (21 sider)
 26. Ryan, Michelle K. & Haslam, S. A. (2005), The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions, British Journal of Management,  vol. 16, 81-90 (9 sider)
 27. Huffington, Clare (2004), What Women Leaders Can Tell Us, Working Below the Surface, Routledge, London, chapter 3, 49-66 (17 sider) ISBN 978-1855752948
 28. Hershatter, A. & Epstein, M. (2010), Millennials and the World of Work: An Organization and Management Perspective, Journal of Business & Psychology, vol. 25, 211-223 (12 sider)
 29. Walther, Joseph K. et al, (2011), The Effect of Feedback on Identity Shift in Computer-Mediated Communication, Media Psychology, vol. 14 (1), 1-26 (26 sider)
 30. Hampton, M.M. & Kram, K.E. (1998), When women lead: the visibility-vulnerability spiral. In: Klein EB, Gabelnick F, Herr P, ed. The psychodymanics of leadership. 1st ed. Intl. Universities Press, 195-218 (23 sider)
Sidst opdateret den 04-12-2018