English   Danish

2018/2019  KAN-CCMVV4013U  Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.

English Title
Marketing Law – legal and illegal marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - CBS Law
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt eller Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
  • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
  • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
  • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger;
  • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen forudsætninger. Kan ikke tages af cand.merc.jur.-studerende pga. overlap med obligatorisk fag.
Prøve/delprøver
Markedsføringsret - ulovlig og lovlig markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition of number of pages:
Groups of
2 students 5 pages max.
3-4 students 10 pages max

Note that the exam is a group exam. If you are not able to find a group yourself, you have to address the course coordinator who will place you in a group.

Students who wish to have an individual exam might be able to write a term paper in the course. Please see the cand.merc. rules for term papers for more information.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Re-take exam is to be based on the same report as the ordinary exam:

* if a student is absent from the oral exam due to documented illness but has handed in the written group product she/he does not have to submit a new product for the re-take.

* if a whole group fails the oral exam they must hand in a revised product for the re-take

* if one student in the group fails the oral exam the course coordinator chooses whether the student will have the oral exam on the basis of the same product or if he/she has to hand in a revised product for the re- take.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Efter en kort præsentation af de studerendes synopsis vil der ske en diskussion af denne, efterfulgt af diskusioner af/perspektivering til andre emner inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedsføring er centralt for de fleste virksomheder. Dette kursus giver en grundig introduktion til markedsføringsretten og behandler særlige problemstillinger, som fx vildledende markedsføring, direkte markedsføring og markedsføring i sociale medier. Formålet er at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter.
 

Der benyttes case-baseret undervisning mhp. anspore diskussioner og derved skabe forståelse for den kompleksitet markedsføringsretlige spørgsmål ofte besidder. Der inddrages elementer fra afsætnings- og adfærsøkonomien samt andre relevante discipliner for at skabe forståelse for den kontekst markedsføringsretten skal forstås i. Endelig lægges der stor vægt på EU-rettens betydning for national markedsføringsret, herunder mulighederne for markedsføring over grænserne.

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende bliver i stand til at vurdere, hvornår markedsføring er lovlig samt hvordan ulovlig markedsføring kan lovliggøres. Desuden får den studerende forståelse for, hvordan en virksomhed kan beskytte sin position på markedet ved hjælp af varemærker og andre forretningskendetegn.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på forelæsninger, casediskussioner og småopgaver.
Feedback i undervisningen
Diskussion i plenum.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 33 timer
Forberedelse 87 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten (3. udgave, 2017).

Sidst opdateret den 07-02-2018