English   Danish

2018/2019  KAN-CEMFO1801U  Marketing Ethics

English Title
Marketing Ethics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Hanne Pico Larsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Eksamensbesvarelsen skal dokumentere, at den studerende på kompetent vis kan analysere og strukturere komplekse problemstillinger med relevans for virksomhedens eller organisationens markedsføringsetiske indsats. Eksamensbesvarelsen skal videre kunne dokumentere, at den studerende kan give en kompetent fremstilling af problemstillingernes mulige løsning og implikationer heraf. Specifikt skal den studerende i besvarelsen:
  • Udvælge og argumentere for anvendelsen af konkrete metoder/teorier til analyse af problemstillingen.
  • Opstille fagligt argumenterede begrundelser for mulig(e) evt. løsning(er) på problemstillingen
  • Drøfte mulige konsekvenser ved implementering af den/de foreslåede løsninger(er).
Prøve/delprøver
Marketing Ethics:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i en gennemgående, aktuel businesscase, som introduceres i begyndelsen af kurset, inddrages problemstillinger vedrørende virksomhedens sociale og etiske ansvar. Der ses i denne sammenhæng såvel på kunder (både forbrugere og virksomheder), konkurrenter, ressourcer, strategier, kultur som omverden. Kurset vil navnlig fokusere på at øve de studerendes færdigheder i at analysere og reflektere over marketingproblemstillinger ved inddragelse af både etiske, sociale og økonomiske perspektiver herpå. Det vises og uddybes i særlig grad, hvorledes fagets forskellige elementer (metoder, modeller og teorier) kan komplementere hinanden i forhold til analyse og løsning af markedsføringsetiske problemstillinger. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om, at flere fagelementer inddrages i de konkrete arbejder, og hvor der ofte sker udarbejdelse af skriftlige oplæg. Kursets formål er således dels at give deltagerne mulighed for at uddybe kendskabet til både teoretiske og praktiske markedsføringsetiske problemstillinger, dels at træne overblikket over faglige markedsføringselementer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Klasseundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Undervisningen vil indeholde dialogbaseret feedback ud fra de studerendes input til og aktive medvirken i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 126 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 50 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

David Chandler - University of Colorado Denver Business School (2017),

Strategic Corporate Social Responsibility Sustainable Value Creation, Fourth Edition. Sage Publications Inc.

 

diverse videnskablige artikler og rapporter . Se forelæsningsplan

 

Sidst opdateret den 17-12-2018