English   Danish

2018/2019  KAN-CEMFO2055U  Markedsanalyse: Integreret Projekt

English Title
Markedsanalyse: Integreret Projekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Lars Grønholdt - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-06-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante ’marketing research problems’, ’marketing research questions’ og hypoteser på baggrund af et ’marketing decision problem’
  • Udvikle et relevant analysedesign, som vil være velegnet for et givet ’marketing research problem’
  • Vurdere og vælge relevante metoder til dataindsamling og sampling
  • Beskrive, vurdere, vælge og anvende markedsanalyseteknikker
  • Vurdere og formidle løsningen af konkrete ’marketing research questions’ og ’marketing research problems’ selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Prøve/delprøver
Markedsanalyse: Integreret Projekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 60 sider
Den studerende kan vælge at skrive opgaven alene
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der stilles en ny opgave til syge-/omprøven som udarbejdes individuelt. Projektopgaven må være på max. 40 sider
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen vil finde sted i form af en projektopgave (individualiseret i grupper a 2-3 studerende)

 

Projektopgaven er i to dele, der tager udgangspunkt i samme case og belyser forskellige stadier i markedsanalyseprocessen. Der gives ingen selvstændig vurdering af del 1 og del 2, da der er tale om en samlet eksamen og en helhedsbedømmelse af de to dele. Der vil ikke blive givet vejledning til udarbejdelsen af del 1 og del 2.

 

De studerende får præsenteret en konkret og autentisk case, og skal så strukturere problemstillingen og med udgangspunkt i 'management decision problem' opstille relevante 'marketing research questions' og hypoteser. Herefter skal de forskellige faser i markedsanalyseprocessen behandles. Projektopgavens del I afsluttes med design af spørgeskema til en kvantitativ undersøgelse. I del II fortsættes herfra med konkret spørgeskema og indsamlede data, der nu skal analyseres med henblik på belysning af de opstillede hypoteser og løsning af det opstillede problem. Der lægges vægt på, at de studerende anvender og relaterer teorierne og metoderne på området til løsning af den praktiske projektopgave. Det er ikke nok at gennemføre en statistisk analyse af data; analyseresultaterne skal omsættes og anvendes til løsning af et management problem med klare konklusioner og rekommandationer til problemejeren. Ved prøven skal den studerende således vise evne til - gennem samarbejde med de øvrige studerende i gruppen - at kunne strukturere og løse komplekse problemstillinger, der har relation til de forskellige faser i markedsanalyseprocessen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Faget ”Markedsanalyse” er centralt på linjen. De til rådighed værende data bliver kvantitativt og kvalitativt flere, og mulighederne for at nyttiggøre disse data med henblik på markedsføringsbeslutninger, på såvel det strategiske som det taktiske niveau, forbedres. Dette sker både i takt med udviklingen af nye deskriptive og normative modeller omkring virksomhedens markedsføringsmæssige situation, og i takt med tilgængeligheden af forbedret software til håndtering af disse data. En betydelig og stadig stigende del af virksomhedens markedsføringsbeslutninger bliver truffet på grundlag af information, der er indsamlet og bearbejdet til det enkelte beslutningsproblem. Derfor er det afgørende at have indgående kendskab til markedsanalyse.

Det overordnede formål med faget er at sætte den studerende i stand til at identificere den nødvendige information, som skal danne grundlaget for virksomheders gennemførelse af såvel taktiske som strategiske markedsføringsbeslutninger. Desuden skal den studerende kunne være i stand til at håndtere:

Identifikation af markedsanalyseproblemstillingen, samt specificere denne i nogle helt konkrete hypoteser
Tilrettelægge og gennemføre alle nødvendige trin i markedsanalyseprocessen
Analysere indsamlet informationer udfra relevante analysemetoder og –teknikker
Rapportere og fremlægge undersøgelsens resultater, herunder angive muligheden for implementering af disse
Fagets indhold
I faget behandles følgende emner:
Markedsanalyseprocessen og problemidentifikation
Kvalitative undersøgelser
Dataindsamlingsmetoder
Måling og skalering
Design af spørgeskema
Planlægning af stikprøver
Feltarbejde og præsentation
Tabelanalyse og hypotesetest
Analyseteknikker: variansanalyse, regressionsanalyse, diskriminantanalyse, faktoranalyse,PLS-analyse og klyngeanalyse (hovedvægten lægges på praktiske anvendelser, vurdering af teknikkerne og deres forudsætninger, og tolkning af analyseresultaterne).

Løbende i undervisningen indgår konkrete problemer, cases og markedsdata fra praksis, samt brug af den statistiske programpakke SPSS til den konkrete dataanalyse.

 

Faget har tæt relation til alle linjens øvrige fag på 1. og 2. semester.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, eksempler og øvelser.
Udover forelæsningerne gennemføres i slutningen af 1. semester og i 2. semester øvelsesundervisning på mindre hold i anvendelsen af analyseteknikker ved brug af den statistiske programpakke SPSS.
Feedback i undervisningen
Undervisningen vil indeholde dialogbaseret feedback fra de studerende og deres input til og aktive medvirken i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 66 timer
Forberedelse 246 timer
Eksamen 100 timer
Foreløbig litteratur

Malhotra, Naresh K., Daniel Nunan, & David F. Birks (2017). Marketing Research: An Applied Approach, Fifth Edition. Pearson Education.

 

Jensen, Jan Møller & Thorbjørn Knudsen (2014). Analyse af spørgeskemadata med SPSS: Teori, anvendelse og praksis, 3. udgave. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Sidst opdateret den 20-06-2018