English   Danish

2018/2019  KAN-CFIRO1066U  Skat / Finansieringsret og Selskabsret

English Title
Tax / Finance and Corporate law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Finansieringsret
  Frederik Meding - CBS Law
 • Skat
  Jan Greve - Institut for Regnskab (RR)
 • Selskabsret
  Peer H. Schaumburg-Müller - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
I Skat kunne demonstrere solid viden om:
Skattelovgivningen og dens grundlæggende principper.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med salg af værdipapirer og finansielle instrumenter og løse konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen ved investering i afskrivningsberettigede aktiver og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med forskellige virksomhedsformer, herunder i særdeleshed selskaber og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om selskabers indkomstopgørelse og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen af koncerner, herunder reglerne om interne afregningspriser, sambeskatning etc. og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med udstationering af personer og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Reglerne om beskatningen i forbindelse med etablering i udlandet og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
Evnen til at arbejde efter den skattemæssige metode ved løsning af konkrete skattemæssige problemer.
I Finansiering og Selskabsret skal den studerende vise forståelse for:
Fondsretten
Selskabstyper og valg af selskabsform
Reguleringen af aktieselskaber inden for centrale områder
I hovedtræk den selskabsretlige regulering af børsselskaber og finansielle virksomheder
Kreditaftaleretten
Panteretten
Reguleringen af factoring og virksomhedspant
Juridiske problemstilling ved byggelån og transporter
Kaution og støtteerklæringer (herunder også tredjemandspant)
 • Forstå og forklare reglerne om beskatning, i forbindelse med forskellige erhvervsøkonomiske situationer, og analysere sig frem til en løsning på konkrete skattemæssige problemer.
 • Beskrive og argumentere på baggrund af skattelovgivningen og dens grundlæggende principper.
 • Anvende den skattemæssige metode ved løsning af konkrete skattemæssige problemer.
 • Forstå og forklare forskellige kredit- og selskabsretlige begreber på baggrund af gældende lovgivning.
 • Beskrive, analysere og argumentere for løsning af konkrete kredit- og selskabsretlige problemstillinger på baggrund af den juridiske metode.
Prøve/delprøver
Skat/Finansieringsret og selskabsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Skat:

Introduktion til faget. Skattelovgivning og grundprincipper. Informationssøgning og metode ved løsning af skattemæssige problemer
Beskatning i forbindelse med salg af værdipapirer og finansielle instrumenter (aktieavancelov og kursgevinstlov)
Beskatning ved investeringer i afskrivningsberettigede aktiver
Beskatning ved virksomhedsoverdragelser
Skatteforhold i koncerner (interne afregningspriser, sambeskatning, etc.)
Beskatning ved udstationering
Beskatning ved etablering i udlandet (lempelse af dobbeltbeskatning, OECD model, mulighed for at spare i skat ved etablering i udlandet).

Beskatning af virksomheder og selskaber

Finansieringsret:
De kreditretlige spørgsmål dvs. læren om usikret og sikret kredit, der ydes til private og virksomheder, behandles. Efter en kort gennemgang af spørgsmålene i forbindelse med blancokredit, gennemgås kreditaftaler og læren om ejendomsforbehold, panteretlige spørgsmål, byggelån og garantier samt reglerne om kaution, tredjemandspant og støtteerklæringer. 

 

Selskabsret:

De forskellige selskabsformer, herunder personselskaber og kapitalselskaberne anpartsselskaber, iværksætterselskab og aktieselskaber, introduceres. Desuden et kort overblik over den særlige selskabsretlige regulering af børsselskaber, finansielle virksomheder og reglerne om erhvervsdrivende fonde.

Herefter behandles hovedpunkterne i kapitalselskabsretten, herunder særligt om stiftelse, kapitalgrundlag og ledelse. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser indenfor både skat, finansieringsret og selskabsret
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 50 timer
Øvelseshold 16 timer
Forberedelse til undervisning og eksamen 136 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Skat:
- Skattelovsamling for studerende, Karnov Group.
- Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen:
Grundlæggende skatteret.(seneste udgave). Karnov Group 
- Materialesamling til faget.

 

Finansieringsret og Selskabsret:
- Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff, Kreditretten, Karnow Group (seneste udg.)
- Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller, Kapitalselskaber - aktie- og anpartsselskaber, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag (2015)
- Henrik Juul og Frederik Meding, Kreditretlig dokument- og opgavesamling.

- Morten Schaumburg-Mülller, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Selskabs- og kapitalmarkedsretlige opgaver, Karnow Group (2017)

Sidst opdateret den 17-12-2018