English   Danish

2018/2019  KAN-CFIRO1068U  Finansielle Instrumenter

English Title
Financial Instruments

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Obligationer
  Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Beskrive sammenhængen mellem kurs og effektiv rente for fastforrentede obligationer og kritisere forudsætningerne bag fortolkning af den effektive rente som afkastmål
Bestemme nulkuponrentestrukturen, fortolke dens udseende samt anvende denne til værdiansættelse af fast forrentede obligationer og til beregning af forwardrenter
Beskrive kendetegnede ved konverterbare obligationer, rentetilpasningslån, garantilån og indeksobligationer
Beregne risikonøgletallene varighed, modificeret varighed og konveksitet og demonstrere anvendelsen af disse sammen med mål for den effektive rente i forbindelse med afkast- og risikoanalyse og porteføljestyring, herunder porteføljeimmunisering over for renteændringer
Beskrive forskellige beskatningsformer af obligationsinvesteringer og disses betydning for værdiansættelse og risikonøgletal
Forklare særpræg ved derivatkontrakter og derivatmarkeder
Forklare derivaters anvendelse til investering og risikoafdækning og analysere konkrete forslag hertil
Forklare særpræg ved derivaters prisdannelse og prismodeller samt demonstrere anvendelse heraf på praksisnære opgaver
Derivaters anvendelse i risk management
Prøve/delprøver
Finansielle Instrumenter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler obligationer og derivater og deres anvendelse til investering og risikoafdækning.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på.

Programmet "Socrative" benyttes til realtids concept-checks. Endvidere vil der være en serie "Quiz'er" på LEARN med indbygget feed-back.

Endeligt vil der være en frivillig "mid-term" opgave med parvis studenter feedback og generel feedback fra underviseren.Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 64 timer
Øvelser 14 timer
Forberedelse til øvelser 42 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse til eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

J. Hull: Fundamentals of Futures and Options Markets. Pretice Hall, (8. udg.).
M. Christensen: Obligationsinvestering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, (8. udg.).
Noter, øvelser, regneark og diverse artikler (uploades til LEARN).
 

Sidst opdateret den 20-06-2018