English   Danish

2018/2019  KAN-CMECV1500U  Allokering i netværk

English Title
Allocation in Networks

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Jens Leth Hougaard - Økonomisk Institut (ECON)
Se venligst kontakt info til Student Hub, studievejledning mv. på My.cbs.dk
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-02-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Være i stand til at modellere og analysere centrale økonomiske problemstillinger i forbindelse med netværk
  • Forstå hvordan netværksstruktur påvirker såvel fair fordeling som agenternes incitamenter
  • Forstå hvordan man designer mekanismer (herunder betalingsregler) der implementerer efficiente netværk
  • Kunne relatere de teoretiske modeller og resultater til praktiske netværksproblemer, f.eks. i forbindelse med regulering.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Mikroøkonomi, spilteori og operationsanalyse på bachelor-niveau.
Prøve/delprøver
Allokering i netværk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets indhold ligger i grænsefladen mellem mikroøkonomi, spilteori og operationsanalyse. Vi ser på de allokeringsproblemer der opstår når en gruppe agenter deler en netværksteknologi, primært set fra en social planlæggers (regulators) perspektiv.

 

Første del af kurset vedrører den situation hvor planlæggeren kan gennemtvinge en efficient netværksløsning. Problemet er at fordele gevinster og omkostninger blandt de involverede agenter på en ”fair” måde således at alle involverede parter finder planlæggers løsning retfærdiggjort. Vi analyserer hvordan en fair løsning afhænger af den konkrete netværksstruktur og agenternes behov for ”connectivity”.

 

Anden del af kurset ser på decentrale løsninger hvor planlægger kun kan påvirke den resulterende netværksstruktur delvist gennem betalingsmekanismer og/eller markedsdesign. Udfordringen ligger i at designe markedsmekanismer der minimerer det potentielle velfærdstab der ligger i den decentrale løsning. Vi analyserer det potentielle velfærdstab og konstruerer en række mekanismer der implementerer en efficient netværksstruktur.

 

Kursets teoretiske modeller og resultater relateres til praktiske cases i forbindelse med netværksplanlægning og ledelse.

 

Kurset forløber over et semester og består primært af oversigtsforelæsninger og studenterfremlæggelser. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger
Feedback i undervisningen
Det forventes at de studerende deltager aktivt i undervisningen gennem dialog og studenterfremlæggelser med feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Eksamen, inklusiv forberedelse 56 timer
Forberedelse til undervisningen 120 timer
Foreløbig litteratur

Allocation in Networks, J. L.Hougaard, MIT Press

Sidst opdateret den 01-02-2018