English   Danish

2018/2019  MA-MMASO1016U  Masterprojekt

English Title
Master Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Kan foretage begrundede valg mellem forskellige teorier og metoder til brug for belysning af pro-blemstillingen og kunne gøre rede for teorier og metoder/implikationer af brugen af dem
  • Kan udarbejde en problemformulering, der tilgodeser det dobbelte krav om inddragelse af temaer fra undervisningen og egne interesser i en samlet problemstilling, der lever op til målbeskrivelsen for masterprojektet
  • Kan illustrere og argumentere for sammenhænge mellem metode og analytiske udsagn
  • Kan strukturere projektet i en begrundet disposition, så det sikres, at den valgte problemstilling bliver opsummeret og gjort til genstand for refleksion i en samlet konklusion og en eventuel perspektivering
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
For at sikre den metodiske og analytiske tilgang, skal de studerende udarbejde en artikel på ca. 10 sider. Artiklen udarbejdes i grupper på 2-3 studerende. Grupperne skal endvidere opponere på en anden gruppes artikel. Der gives en ikke medtællende karakter for både artikel og opponentindlæg.
Prøve/delprøver
Masterafhandling:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Ved en studerende max. 50 sider, ved 2 studerende max. 75 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Formålet med masterprojektet er, at de studerende dokumenterer kompetence i anvendelsen af uddannelsens samlede teori-, analyse- og metodeapparat i kombination med anvendelsen af egne erfaringer og læringsmæssige mål på en selvvalgt problemstilling af skatteretlig karakter.

 

De studerende skal opnå en kritisk analytisk kompetence inden for fagområdet skatteret. Derudover skal de studerende samtidig opnå en forståelse for problemstillingen med en særlig skatteretlig fortolkningslære og kunne anvende principperne om rette indkomstmodtager. De studerende skal opnå viden om og forstå problemstillingen om forholdet mellem civilret og skatteret. De studerende skal gennemføre en fagligt forankret argumentation for den valgte problemstillings relevans og formidle de teoretiske, analytiske og metodemæssige overvejelser, der ligger til grund for afhandlingens analyse af problemstillingen.

 

Ved bedømmelsen af masterprojektet lægges der, ud over det faglige indhold, også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægtes tungest.

 

Faget indledes med undervisning i den skattejuridiske metode, som følges op med en artikel, som skal udarbejdes af de studerende.

 

For at sikre den metodiske og analytiske tilgang, skal de studerende udarbejde en artikel på ca. 10 sider. Artiklen udarbejdes i grupper på 2-3 studerende. Grupperne skal endvidere opponere på en anden gruppes artikel. Der gives en ikke medtællende karakter for både artikel og opponentindlæg.

 

Efter bestået artikel og opponentindlæg, udarbejder de studerende problemformuleringen til masterprojektet, som godkendes af underviseren. Derefter udarbejdes selve masterprojektet.

 

Selve masterprojektet skrives enkeltvis eller i to-mandsgrupper. Studienævnet anbefaler denne gruppestørrelse. Derimod vil en gruppestørrelse på tre eller fire studerende kræve dispensation. Dispensationen søges hos studieledelsen, som efter bemyndigelse fra studienævnet kan give dispensation, når helt særlige forhold gør sig gældende. Helt særlige forhold kan være væsentlige ændringer i personlige eller arbejdsmæssige forudsætninger for at indgå i en bestemt gruppe.

 

Der gives vejledning i forbindelse med projektet i max. 15 timer pr. projekt, inklusive eventuel bi-vejledning. Det er muligt at afgive ønske om vejleder, men der kan først gives endeligt tilsagn efter den endelige plan er udarbejdet. De studerende kan efter ansøgning få tildelt yderligere timer til vejledning.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Skatteretlig metode: Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
eksamen 1 timer
forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 14-12-2018