English   Danish

2018/2019  MA-MMASV1605U  Moms

English Title
VAT

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Ole Aagesen - CBS Law
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-06-2018

Relevante links

Læringsmål
kunne anvende den juridiske metode i relation til de momsretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor behandlingen af afgiftspligtige personer, som driver økonomisk virksomhed.
 • Kunne identificere en afgiftspligtig person
 • Kunne redegøre for begrebet ”økonomisk virksomhed”
 • Kunne opgøre en virksomheds momsgrundlag
 • Kunne redegøre for de særlige momsmæssige transaktioner ved overdragelse af virksomhed og investe-ringsgoder
 • Kunne redegøre for bestemmelserne om registrering
 • Kunne redegøre for de indirekte skatter og direkte skatter i et komparativt perspektiv
 • kunne argumentere for den foreslåede løsning på den momsretlige problemstilling
 • Kunne forklare momsretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Moms:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er at give de studerende indblik i og forståelse for udvalgte dele af momsretten, herunder at kunne identificere og håndtere den subjektive og objektive momspligt ved handel med varer og ydelser. De studerende kan identificere en økonomisk virksomhed og en afgiftspligtig person, for derefter at kunne opgøre momspligten og momsgrundlaget. De studerende får forståelse for de særlige fradrags- og fritagelsesregler inden for moms. De studerende får endvidere særligt kendskab til og forståelse for de momsretlige konsekvenser ved overdragelse af virksomheder og investeringsgoder.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

 

Indhold

Faget indledes med en gennemgang af de grundlæggende betingelser for momspligt efter det momsretlige system, herunder afgrænsningen af økonomisk virksomhed og afgiftspligtige personer.

Derefter udbygges gennemgangen med de særlige fradragsregler og reglerne for momsfritagelse.

Når momspligten er fastlagt, inddrages opgørelsen af moms, herunder de særlige problemer som opstår ved overdragelse af virksomhed og investeringsgoder.

Endvidere behandles reglerne om registrering.

 

Sammenhængen med de øvrige fag

Faget omhandler indirekte skatter, mens de øvrige materielle skatteretsfag omhandler de direkte skatter. Momsretten og de direkte skatter er reguleret på hver sit grundlag, hvor momsretten er EU-reguleret. Selv om skatterne er reguleret på hvert sit grundlag, vil den samme transaktion ofte udløse både indirekte og direkte beskatning. Faget Moms er implementeret i uddannelsen som et fornødent og naturligt element i relation til den samlede beskatning af varer og ydelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejskommunikation
Studenterarbejdstimer
Eksamen 0,2 timer
Undervisning 35 timer
Forberedelse 100 timer
Sidst opdateret den 04-06-2018