English   Danish

2018/2019  MA-MMFUO1010U  Forretningsudvikling

English Title
Business Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Thomas Ritter - Institut for Strategi og Innovation (SI)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Være i stand til at beskrive og klassificere koncepter, værktøjer, modeller og teorier relevante for forretningsudvikling.
  • Være i stand til at sammenligne, kombinere og tilpasse forskellige koncepter, værktøjer, modeller og teorier relevante for forretningsudvikling.
  • Være i stand til at bruge tilpassede koncepter, værktøjer, modeller og teorier til analyse af konkrete forretningsudviklingscases. Derudover skal den studerende være i stand til at komme med ledelsesmæssige konklusioner på basis af deres analyse.
  • Være i stand til at relatere analysen af forretningsudviklingen til den overordnede strategi i organisationen. Det vil sige at være i stand til at argumentere for, hvorfor en forretningsudviklingsbeslutning er relevant for den specifikke organisation i dens specifikke situation.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ingen forudsætninger for din deltagelse. Faget er relevant for dig, der ønsker at opnå stor indsigt i forretningsudvikling som emne og i de forskellige måder at anskue virksomheders forretningsudvikling på.
Prøve/delprøver
Forretningsudvikling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksaminationen er en 20-minuters mundtlig eksamen baseret på en 3-siders synopsis. Synopsis skal præsentere en organisations forretningsmodel på maks 1 side, en diskussion af problematikker i forhold til forretningsudvikling for denne organisation (på cirka 1 side), og forslag til den strategiske implementering (på cirka 1 side) – dvs. synopsis skal afsluttes med en relevant ledelsesmæssig konklusion (handlingsforslag).

 

Den mundtlige eksamen starter med at diskutere synopsis men vil også inkludere spørgsmål vedrørende andre emner fra faget. Karakteren gives i henhold til ovenstående læringsmål – og de studerende skal sikre sig at de opfylder og udtrykker disse læringsmål i deres synopsis og til den mundtlige eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte deres forretning. Faget i forretningsudvikling giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye forretningsmodeller. Faget giver desuden indsigt i implementeringen af innovationer i forretningsmodellen med henblik på strategiudvikling – heriblandt hvordan strategi bliver realiseret gennem et samspil mellem intenderede planer og pludseligt opståede begivenheder.

 

Forretningsudvikling bør ses i relation til både udvikling af forretningsmodellen og udvikling af strategien. Forretningsudvikling som organisatorisk funktion fokuserer ofte på den systematiske håndtering af vækstmuligheder, der befinder sig inden for den eksisterende forretningsmodel og strategi. Forretningsudvikling som organisatorisk praksis nødvendiggør imidlertid et bredere perspektiv, som også kan inkludere ændringer af strategien.

 

Forretningsudvikling som organisatorisk praksis stiller spørgsmålet: ”Hvordan udvikler vi vores forretninger”. Det indebærer en systematisk håndtering af vækstmuligheder, der nødvendiggør forandringer i forretningsmodellen og/eller i strategien. For at give et solidt overblik over forretningsudvikling behandles de to aspekter i kombination, men hovedfokus vil være på forandringer i forretningsmodellen samt de dertilhørende strategiske problematikker og implikationer.

 

Pædagogik

Faget involverer kommunikation – ikke bare fra underviseren til de studerende, men endnu vigtigere, mellem de studerende og fra den studerende til underviseren. Succesen af klassediskussioner afhænger af den aktive deltagelse af hver enkelt studerende. Læsning alene er ikke tilstrækkeligt men må suppleres med klassedeltagelse, eller i det mindste aktiv lytning, som ligeledes bidrager til undervisningens succes. Deltagelse er vitalt for undervisningen, og de studerendes deltagelse vil være en vigtig faktor for en positiv læringsoplevelse.” 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af en kombination af præsentationer, klassediskussioner, gruppearbejde og individuelt arbejde.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 14-12-2018