English   Danish

2018/2019  MA-MMFUO2010U  Masterprojekt

English Title
Master Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 12 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Sof Thrane - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-07-2018

Relevante links

Læringsmål
xx
  • De studerende skal kunne opstille en problemformulering, der omfatter analyse af en selvvalgt ledelsesmæssig kontekst.
  • De studerende skal kunne demonstrere overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og analysestrategier til behandling af projektets problemformulering.
  • De studerende skal kunne demonstrere kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte organisatoriske kontekst for projektet.
  • De studerende skal kunne dokumentere og analysere egen faglig eller ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete udformning af masterprojektet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal sammenlagt have bestået 48 ECTS før masterprojektet kan påbegyndes, hvoraf 10 ECTS er inden for grundfag, 20 ECTS inden for valgfrie kernefag og 18 ECTS inden for supplerende valgfag.
Prøve/delprøver
Masterprojekt:
Prøvens ECTS 12
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Opgavetype Masterprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en mundtlig individuel eller gruppe prøve på baggrund af et masterprojekt udarbejdet af 2-3 personer. Masterprojektet er på maksimalt 50 sider for individuelle besvarelser, og maksimalt 80 sider for grupper på to studerende. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Der udarbejdes et engelsk resumé af projektet på to sider som indgår i det samlede antal sider.

 

Prøven består i en dialog mellem studerende, vejleder og censor, hvor den studerende får mulighed for at uddybe/forklare afhandlingens indhold og konklusioner.

 

Ved individuel mundtlig prøve varer prøven 40 minutter inkl. votering. Ved grupper på to studerende varer prøven 60 minutter inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med masterprojektet er, at de studerende på grundlag af egen uddannelsesplan og de tidligere gennemførte fag skal demonstrere kompetence i at udarbejde en problemformulering, analysere/bearbejde problemformuleringen, indsamle relevant empiri og data til besvarelse af problemformuleringen og afrapportere resultaterne af projektarbejdet. Masterprojektet skal også demonstrere, at de studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen faglige udvikling, egen organisation eller rolle som leder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Vejledning og frivillige workshops til understøttelse af udvikling af problemformulering og metode.
Feedback i undervisningen
Mulighed for sparring og feedback med vejleder.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 309 timer
Vejledning 20 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 05-07-2018