English   Danish

2018/2019  MA-MMFUV1003U  Handlekraft og integritet

English Title
Ability and Integrity

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Rasmus Johnsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-09-2018

Relevante links

Læringsmål
  • At det skriftlige oplæg (egen udviklingsplan) indeholder en identifikation og prioritering af væsentlige karakteristika og mulige udviklingstiltag i relation til eget aktuelt arbejdsliv.
  • At den studerendes analytisk-teoretiske refleksioner demonstrerer stor sikkerhed i perspektivisme – dvs. i en bredspektret og kritisk teorianvendelse samt i en velargumenteret forståelse af relevansen af (eller manglen på samme) samt evt. anvendelse af fagets teorier, analysemodeller og begreber på den studerendes egen udvikling samt organisatoriske kontekst.
  • At såvel det skriftlige materiale som den mundtlige præstation indeholder elementer af progression i refleksionerne gennem undervisningsforløbets moduler, hjemmeopgaverne, efterbearbejdningerne af dem efter modtagen feedback fra undervisere og medstuderende, samt de udførte eksperimenter og forsøg med adfærdsændringer i egen organisation.
  • At der med udgangspunkt i fagets pensum reflekteres fyldestgørende analytisk-teoretisk over egen præstation og udviklingstiltag med en passende grad af såvel analytisk-teoretisk som praksisrelateret selvkritik.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Alle der ønsker at arbejde med egen personlige udvikling.

En forudsætning for et succesfuldt udbytte af de pædagogiske aktiviteter, som påtænkes gennemført i faget, er at der blandt de deltagende studerende etableres en tilstrækkelig grad af tryghed og fortrolighed. Til dette formål oprettes et antal refleksions- og sparringsgrupper i forbindelse med undervisningen – og det forventes, at deltagerne gensidigt giver og modtager feedback på de mere udfordrende og personligt relaterede udviklingstemaer i faget.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 3
Mundtlige fremlæggelser mv.
Der kan indføres krav om obligatorisk deltagelse i en udviklingsgruppe som en del af forløbet. Konkret gennemførelse af de fastsatte aktiviteter i udviklingsgrupperne vil udgøre et kriterium for eksamensdeltagelse.
Prøve/delprøver
Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det skriftlige produkt er en personlig udviklingsplan. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Personlig udvikling er en fast bestanddel af såvel medarbejder- som lederudviklingsprocesser i den vestlige verden – så fast faktisk, at man i dag kan tale om et udviklingskrav. Samtidens medarbejdere i den moderne, flade netværksorganisation forventes at være fleksible, udviklingsorienterede og udadvendte, således at de kan begå sig i en verden præget af forandring, dynamik og evig acceleration. Man er derfor som individ udsat for et markant normmæssigt pres om at være omstillingsparat, hurtigt at kunne tage ny viden til sig, samt ikke hænge fast i forældede værdisæt og ufleksible forestillinger.

 

Sideløbende med kravet om udvikling diskuteres imidlertid som aldrig før en række kritiske og negative sider af det moderne arbejdsliv. Work-life-balance, stress og stresshåndtering, og endda depression er blevet centrale temaer i personalepolitikken for den moderne arbejdsplads, samt i en lind strøm af trivsels- og arbejdsmiljømålinger. Men hvordan finder man sit ståsted i organisationen og arbejdsliv generelt, hvis kravet er at man på samme tid skal stå fast og være udviklingsberedt? Hvorledes navigerer man, hvis kravet lyder at man samtidig skal være fleksibel og robust?

 

På faget Handlekraft og integritet søger vi svar på sådanne spørgsmål ved at fokusere på måden vi aflægger regnskab for os selv – altså på de fortællinger, vi konstruerer om vores organisationer og vores plads i dem for at kunne leve op til og matche tidens normer, omgivelsernes forventninger og ledelsens krav. Vi stiller skarpt på evnen til at betragte, fortolke og forstå de organisatoriske kontekster vi indgår i og søger at udforske og udvikle redskaber til samtidig at fastholde og udvikle dem. Fagets udgangspunkt er dermed at tilbyde et kritisk, refleksivt og meningsskabende blik på personlig og organisatorisk udvikling som fremmer den enkeltes organisatoriske handlekraft og integritet.

 

Det centrale metodiske og pædagogiske udgangspunkt for faget vil være perspektivisme – i såvel teoretisk som praksisrelateret betydning. Dvs. at der i undervisningen vil blive gennemgået en række udviklingspsykologiske og organisationsteoretiske perspektiver, og at der vil blive stillet krav til dig om at kunne reflektere og anvende disse perspektiver i forhold til din egen organisation og virksomhed.

Beskrivelse af undervisningsformer
Internat, præsentationer, diskussioner og workshops.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 132,5 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 27-09-2018