English   Danish

2019/2020  BA-BFILO1314U  Virksomheden i samfundet

English Title
The Business in Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Anders Ravn Sørensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Sociologi/Sociology
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-03-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Redegøre for og diskutere kursets centrale teorier og begreber
  • Diskutere den private virksomheds rolle i en kapitalistisk økonomi
  • Analysere betydningen af institutioner, kultur og historie for virksomheders udvikling og strategiske muligheder
Prøve/delprøver
Virksomheden i samfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er dels at give de studerende forståelse for den private virksomheds rolle som dynamisk agent for den økonomiske såvel som den bredere samfundsmæssige udvikling, dels at give indsigt i, hvorledes institutionelle rammer, kultur og historie influerer på virksomhedernes udvikling. I kurset gives et historisk overblik over virksomhedens rolle og betydning, fra den tidligere industrialisering, til vor tids diskussioner om grænserne for fortsat økonomisk vækst og den grønne omstilling.

 

Det underliggende rationale for kurset er, at den private virksomhed er en drevet af markedsorien­teret, økonomisk logik, mens det omgivende samfund gennem teknologiske udviklinger, lovgivning, normer og vær­dier sætter juridiske, etisk-moralske og andre rammer for virksomhedens udvikling. I kurset tages udgangspunkt historiske og nutidige cases for at kunne diskutere og forstå virksomhedens muligheder, begrænsninger samt historiske rolle i en kapitalistisk økonomi.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er en blanding af dialogbaserede forelæsninger, gruppearbejde og diskussion om de konkrete virksomhedscases og økonomiske teorier, ligesom de konkrete virksomhedscases analyseres med anvendelse af de gennemgåede økonomiske teorier.
Feedback i undervisningen
Der er løbende feedback i og med, at undervisningen - især gennemgangen af casene - er dialog- og diskussionsbaseret.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 36 timer
Forberedelse 148 timer
Eksamensforberedelse 41 timer
Foreløbig litteratur

Kurset materialer optrykkes i et kompendium med en række teoretiske tekster, forskningsartikler og virksomhedscases.      

Sidst opdateret den 24-03-2020