English   Danish

2019/2020  BA-BINTO1064U  Programmering og udvikling af små systemer og databaser

English Title
Programming and Development of Smaller Systems and Databases

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Thorn - IT
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • redegøre for og konstruere udvalgte delprodukter, der fremstilles i et objektorienteret systemudviklingsforløb
 • redegøre for grundlæggende begreber inden for programmering
 • anvende et objektorienteret programmeringssprog til at konstruere mindre applikationer
 • designe og implementere et simpelt brugerinterface
 • designe og foretage simple forespørgsler og opdateringer i en database
 • anvende de teknikker og værktøjer, der er introduceret i faget, til at analysere og løse et komplekst problem gennem udvikling af et mindre administrativt program (analyse, design, konstruktion, test og dokumentation)
 • reflektere over valgte implementeringer, samt optimeringer heraf.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 5
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal have godkendt 5 ud af 8 opgaver for at kunne deltage i den afsluttende sommereksamen.

Opgave 1 - Gruppeopgave (max. 5 sider)
Opgave 2 - Individuel online quiz
Opgave 3 - Gruppeopgave (max. 5 sider)
Opgave 4 - Individuel online quiz
Opgave 5 - Gruppeopgave (max. 5 sider)
Opgave 6 - Gruppeopgave (max. 5 sider)
Opgave 7 - Gruppeopgave (max. 5 sider)
Opgave 8 - Individuel online quiz

Hver gruppe består af 2-4 personer og man kan med fordel skrive opgaverne indenfor den eksamensgruppe man er en del af. De skriftlige gruppeopgaver omhandler eksamensprojektet og bør ses som det naturlige flow i at arbejde med eksamensprojektet.

Den studerende skal have godkendt 5 aktiviteter for at kunne deltage i eksamen. Der vil ikke blive givet flere forsøg inden den ordinære eksamen.
Såfremt en studerende har været forhindret i a deltage i de obligatoriske aktiviteter som følge af dokumenteret sygdom, eller hvis en studerende ikke har bestået aktiviteten på trods af, at den studerende har gjort et reelt forsøg, så vil der blive stillet en ekstra opgave inden syge-/omprøven. Det ekstra forsøg er en hjemmeopgave, der svarer til 5 godkendelses-opgaver (max. 20 sider i fagets pensum).
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af tre delprøver:
Programmering og udvikling af små systemer samt databaser:
Delprøvens vægt25%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen2-4
Omfang af skriftligt produktMax. 50 sider
Projektrapporten skal have et omfang på maks 50 normalsider med tydelig angivelse af de individuelle studerendes indsats, jf. § 19, stk. 4, i studieordningen. Der kan vedlægges maks 30 normalsiders bilag. Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på maks 30 normalsider og maks 20 normalsiders bilag.
OpgavetypeRapport
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved sygeprøve afleveres en ny rapport, og ved omprøve afleveres rapporten i omarbejdet form.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semestergrupperapport 1. semester. Den skriftlige rapport udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse.

Bestemmelserne for den individuelle bedømmelse af projektrapporten sikres opfyldt på følgende måde: For at skabe overblik over den enkelte studerendes bidrag - og dermed også at kunne vurdere om der er tale om en acceptabel grad af individualisering - skal der udfyldes en oversigt over, hvordan projektets dele er fordelt på de enkelte studerende.

Rapportens indledning, problemformulering og konklusion forventes at være resultatet af en fælles arbejdsindsats, mens resten af rapportens kapitler og afsnit er resultatet af individuelle indsatser. 

Programmering og udvikling af små systemer samt databaser:
Delprøvens vægt25%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Programmering og udvikling af små systemer samt databaser:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveIndividuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen2-4
Omfang af skriftligt produktMax. 30 sider
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende vælger selv om han/hun vil genaflevere samme rapport, aflevere en omarbejdet rapport eller aflevere en helt ny rapport
Beskrivelse af eksamensforløbet

Projektet afsluttes med en mundtlig individuel eksamen, hvor der tages udgangspunkt i den afleverede rapport, og der eksamineres i hele pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget gennemgår teknikker til programudvikling af mindre informationssystemer. Formålet med undervisningen er at give den studerende en grundlæggende forståelse for udvikling af mindre programmer med grafiske brugergrænseflader og tilknyttede databaser. Kurset er inddelt i 2 semestermoduler: Programudvikling I (1. semester) og Programudvikling II (2. semester).

 

De studerende forberedes til integrationsfaget, der starter på 2. semester og kører sideløbende med undervisningen i IT projektledelse i forårssemesteret. Formålet er, at den studerende tidligt i HA(it)-undervisningsforløbet indser de tætte koblinger mellem fagene.

 

Programudvikling I (1. semester):

Kurset giver en basisviden om emner, der er relevante i forbindelse med udvikling af IT-systemer med speciel vægt på objektorienterede programmeringsprincipper. Udgangspunktet er en tværfaglig tilgang til IT, der understøttes af en praksisorienteret undervisningsform, der indebærer, at teoretiske emner og teknologiske begreber løbende bliver holdt op imod konkrete og praktiske eksempler, som den studerende selv arbejder med. Følgende emner behandles:

 

 • Projektplanlægning: Den proces, der fører fra idé til fremstillingen af et endeligt produkt, samt udvalgte procesmodeller.
 • Metoder (ObjektOrienteret Analyse og Design): Sammenhængen mellem produkter, der fremstilles i et systemudviklingsforløb (UML-diagrammer ol.) og programmeringsklasser.
 • Introduktion til objektorienteret programmering: Centrale begreber og principper indenfor objektorienteret programmering.

 

Sideløbende med undervisningen arbejdes med et obligatorisk eksamensprojekt, der indgår i kursets bedømmelse under gruppeprojektrapport. Dertil kommer en skriftlig stedprøve.

Formålet med eksamensprojektet er at give de studerende erfaring med datalogisk problemløsning – dvs. arbejde med emner, der er relevante, når der skal udvikles fra idé til kørende program. Datalogisk problemløsning foregår typisk i mindre projektteams.

Formålet med den skriftlige stedprøve er at sikre, at den studerendes basisviden om objektorienteret programmering er i orden.

 

Programudvikling II (2. semester):

Kursets obligatoriske eksamensprojekt (Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt ) omhandler et konkret udviklingsarbejde i relation til integrationsfaget. Kurset har samspil med undervisningen i integrationsfaget IT Projektledelse. I integrationsfaget arbejdes f.eks. med kravspecifikation og planlægning, hvor der i Programudvikling II designes og implementeres. Følgende emner behandles:

 

 • Arbejde med et værktøj til udvikling af simple web-applikationer med tilhørende back-end.
 • asynkrone kald til backend
 • observables

 

Kursets eksamensprojekt bygger videre på 1. semesters eksamensprojekt.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der veksles mellem teorigennemgang, praktiske øvelser med og uden brug af PC. En udviklingsplatform introduceres, og der udarbejdes programmer i et objektorienteret programmeringssprog.

De præsenterede teorier og metoder skal afprøves i praksis. Derfor stilles der i løbet af semestret mindre opgaver, hvor eksempler på de studerendes opgaveløsninger diskuteres i plenum.

De studerende arbejder endvidere i det meste af semestret med et mindre projekt. Kursets emner gennemgås i en rækkefølge, så deres relevans demonstreres (fra idé til produkt). Objektorienteret analyse og design præsenteres, og det demonstreres, hvordan en designmodel kan mappes over i et program. Endvidere evaluerer de studerende hinandens arbejde med miniprojektet ved reviews.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger, hvor underviser og studerende har mulighed for at indgå i dialog om relevante cases.

Øvelser, hvor de ugentlige opgaver kan evalueres sammen instruktorer.

Gruppevejledning, hvor de studerende i grupper (i Bitlab) får feedback på deres arbejde.

Workshops hvor de studerende har mulighed for at få feedback på deres projekter, samt vejledning heraf.

Individuel vejledning, hvor de studerende i Bitlab får feedback på deres arbejde.

Afholdelse af reviews, hvor grupperne review’er hinandens arbejde.

Feedback efter obligatoriske aktiviteter og opgaver.

Skriftlig projektrapport (efter 1. semester – i form af en karakter, samt mundtlig feedback på rapporten og karakter).

Individuel skriftlig stedprøve (efter 1. semester – i form af en karakter).

Mundtlig prøve (efter 2. semester – i form af mundtlig feedback på karakter).

Fremlæggelser i plenum (2. semester), hvor udvalgte hold præsenterer deres projekt og får feedback.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning og øvelser 70 timer
Seminarer 70 timer
Forberedelse til forelæsninger og øvelser 160 timer
Semesterrapport 1 37 timer
Semesterrapport 2 37 timer
Eksamen + forberedelse 38 timer
Total: 412 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på Canvas inden semesteret starter

 

Litteratur (1. semester):

 • Haverbeke, Marijn (2011). Eloquent JavaScript.

 

Litteratur (2. semester):

 • Oplyses senere.

Sidst opdateret den 14-06-2019