English   Danish

2019/2020  BA-BJURO1356U  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 20-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor.
 • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor.
 • beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet.
 • I relation til ovenstående forventes de studerende at opnå indsigt i og fortrolighed med følgende hovedemner:
 • Skatterettens retskilder
 • Subjektiv skattepligt
 • Den skattepligtige indkomst
 • De skattepligtige indtægter
 • De fradragsberettigede udgifter
Prøve/delprøver
Skatteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at give en indføring i de grundlæggende skatteretlige regler med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og selvstændigt at løse væsentlige problemstillinger inden for skatteretten.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
Der søges dialog og flervejs-kommunikation ved høj grad af inddragelse af de studerende i undervisningen. Ligeledes afholdes 4 småholdsgange med studenterdrevet opgavegennemgang.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 45 timer
Workshops 8 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 20 timer
Forberedelse 113 timer
Eksamensforberedelse 20 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.
 

Lærebog om indkomstskat, 18. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Eventuelle artikler vil blive uploadet på Canvas.

 

Sidst opdateret den 20-06-2019