English   Danish

2019/2020  BA-BJURO2031U  Markedsret

English Title
Market Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 20-06-2019

Relevante links

Læringsmål
I faget markedsret skal den studerende demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
  • anvende grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
  • anvende fagets retskilder korrekt
  • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen
  • foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
Prøve/delprøver
Markedsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus i markedsret har fokus på markedsførings- og immaterialret. Sammen sætter disse discipliner rammerne for, hvordan virksomheder kan agere på markedet.

 

Kurset giver en grundig introduktion til retsområderne med henblik på at at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete erhvervsaktiviteter.


Der benyttes case-baseret undervisning mhp. anspore diskussioner og derved skabe forståelse for den kompleksitet markedsretlige spørgsmål ofte besidder. I den sammenhæng inddrages også elementer fra afsætningsøkonomien og andre relevante discipliner for at skabe forståelse for den markedsretlige kontekst.


Der lægges vægt på, at undervisningen illustrerer snitflader til andre discipliner, som de studerende kender, herunder aftale-, købe- og erstatningsret samt internationale spørgsmål. Endelig lægges der stor vægt på anvendelse af den juridiske metode samt forståelsen af EU-rettens betydning for national markedsføringsret.

 

Foreløbig lektionsplan:

 

1. lektion: Markedet og reguleringen heraf

2. lektion: Unionsretten og national ret

 

MARKEDSFØRINGSRET

3. lektion: God skik, herunder vildledende og aggressiv markedsføring

4. lektion: Prisoplysninger og prismarkedsføring

5. lektion: Sortlistede former for handelspraksis

6. lektion: Direkte markedsføring, herunder datagrundlaget

 

FORRETNINGSKENDETEGN

7. lektion: Erhvervelse af kendetegn, herunder varemærker

8. lektion: Kendetegnsbeskyttelsen

 

OPHAVSRET

9. lektion: Opnåelse af beskyttelse, beskyttelsens indhold

10. lektion: Krænkelse, indskrænkninger i beskyttelsen

 

ANDRE IMMATERIALRETLIGE REGLER

11. lektion: Patent og brugsmodel

12. lektion: Designret og forholdet til markedsføringsretten

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
Diskussion i plenum.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse 130 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.


Peter Møgelvang-Hansen m.fl.: Markedsføringsretten (3. udgave, 2017)

Sidst opdateret den 20-06-2019