English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO1206U  Organisationskommunikation

English Title
Organizational Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lars Thøger Christensen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 25-06-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at skrive en ortografisk og grammatisk korrekt tekst med en klar struktur og en velgennemført argumentation for de analytiske og teoretiske pointer.
  • Den studerende skal kunne demonstrere overblik over fagets teorier, begreber og modeller og være i stand til at udvælge og anvende de for opgavens problemstilling relevante teorier, begreber og modeller i en selvstændig analyse af ét konkret tema eller én konkret case inden for feltet organisationskommunikation.
  • Den studerende skal i besvarelsen kunne demonstrere en teoretisk funderet forståelse af kommunikation en organisatorisk kontekst samt kunne reflektere over hvordan et givet valg af en bestemt teoretisk forståelsesramme har konsekvenser for kommunikations- og organisationsforståelsen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 4
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal aflevere 4 skriftlige opgaver, der udarbejdes i grupper i løbet af semesteret. Omfanget af disse opgaver er max. 3 sider. Specifikation omkring gruppestørrelse samt deadlines for aflevering bliver præsenteret ved semesterstart. Opgaverne kan udarbejdes individuelt.

OBS:
Alle 4 obligatoriske aktiviteter skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles ny obligatorisk godkendelseopgave før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg i samtlige aktiviteter. Studerende der ikke har gjort forsøg i alle aktiviteter kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i ordinær eksamen eller reeksamen men trækkes for et eksamensforsøg.

Læs mere om obligatoriske aktiviteter på my.cbs.dk.
Prøve/delprøver
Organisationskommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende udarbejder et skriftligt analyserende essay, til hvilket der gives fem døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. 

 

For syge-/omprøven gælder følgende: Den studerende trækker et teoretisk spørgsmål fra pensum. I forbindelse med eksaminationen lægger den studerende ud med sit bud på det givne spørgsmål og derefter stilles der uddybende spørgsmål til oplægget samt andre dele af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har som overordnet formål at introducere til relevante teorier, begreber og modeller inden for ’organisationskommunikation’ som videnskabeligt felt, herunder at:

• bibringe rammer for en kvalificeret analyse og diskussion af empiriske cases indenfor feltet organisationskommunikation med anvendelse af fagets teorier, perspektiver, begreber og modeller

• lægge op til kritisk anvendelse og refleksion af de enkelte teorier, begreber og modeller og deres anvendelighed i forhold til konkrete kommunikationsproblemer i én eller flere organisationer.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsesundervisning.
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i flere forskellige sammenhænge og formater:
1) I øvelsestimer, hvor de studerende selv laver oplæg, hvor deres forståelse af centrale begreber testes og kommenteres direkte af såvel medstuderende som underviser.
2) I forlæserens træffetid, hvor eventuelle tvivl og misforståelser kan håndteres face-to-face.
3) I forbindelse med eksamen, hvor der gives mundtlig feedback på besvarelser og hvor der gives mulighed for at sammenligne med tre gode besvarelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 18 timer
Øvelsestimer 18 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 170 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

 

  • Grundbog: Cheney, G.; Christensen, L.T.; Zorn, T. & Ganesh, S. (2011): Organizational Communication in an Age of Globalization – Issues, Reflections, Practices. Waveland Press.
  • Udvalgte tekster til øvelsestimerne, som gøres tilgængelige på CBSCanvas


 

Sidst opdateret den 25-06-2020