English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO1264U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi

English Title
Managerial Economics theory and analysis – Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • at forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber
 • at beskrive og redegøre for de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel og ufuldkommen konkurrence.
 • grafisk at illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
 • algebraisk at løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
 • at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
 • at anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

4. timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler bortset fra IT- basispakke og eksplicit godkendte lommeregnere

 

Syge-/omprøven afholdes efter følgende retningslinier: Den studerende trækker et spørgsmål som alene er udgangspunkt for eksaminationen. Efterfølgende vil den studerende blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne relevante størrelser indenfor pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) forstå hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) at forstå hvordan forbrugernes og virksomhedernes handlinger påvirker velfærden for alle i økonomien.

Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, øvelser, studiecafe . Hertil kommer Workshops og Blended Learning især via brugen af MyEconLab og Mylabsplus
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via deres aktivitet på MyEconLab
Feedback modtages også i forbindelse med prøveeksamen
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelsestimer og workshop 28 timer
Studiecafe 20 timer
Forberedelse og eksamen 122 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics, 8ed. Custom Book, Global ed. Jeffrey M Perloff 
 

Sidst opdateret den 28-06-2019