English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO1270U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning

English Title
Managerial Economics Theory and Analysis: Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 30-03-2020

Relevante links

Læringsmål
  • identificere og afgrænse et marked samt beskrive markedets forhold
  • identificere og analysere markedsrelaterede problemstillinger (f.eks. i forhold til salg, kunder, aftagere, konkurrenter og leverandører)
  • udarbejde forslag til mulig(e) løsning(er) af markedsrelaterede problemstillinger
  • give anvisninger på mulig implementering af løsningsforslag (f.eks. hvorledes skal virksomhedens handlingsparameter-mix fastsættes og udmøntes i praksis).
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og -analyse: Afsætning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Reeksamen er mundtlig stedprøve på 20 minutter per studerende inkl. votering, karaktergivning og begrundelse. Der eksamineres i fuldt pensum. Der trækkes forud et spørgsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I en verden hvor markeder integrerer og interagerer i kraft af en stadig større global konkurrence, påvirkes virksomhedens beslutninger i stigende omfang af stadig flere og i øvrigt gensidigt afhængige dynamiske faktorer i og omkring virksomheden. Dette nødvendiggør en forståelse af virksomheden i et flerdimensionalt og dynamisk perspektiv.

Det er fagets formål, at sætte den studerende i stand til at forstå, analysere, beskrive og ikke mindst konkludere og anbefale målgivende handlinger, på en selvstændig og kritisk måde for virksomheden.

Endeligt er det formålet, at den studerende skal opstille ressourceorienterede anbefalinger, på forskellige og ændrede kommercielle konkurrencebetingelser, markedssituationer og problemstillinger, i og omkring den relevante omverden for virksomheden.

Det vil, som konsekvens til fagets formål, være nødvendigt at definere markedskonkurrencen i klassisk afsætningsøkonomisk forstand med fokus på økonomisk konkurrence og specielt sammenhængen mellem pris, værdi og afsætning.

Faget vil være inddelt i 2 teorisektioner - en sektion, som i forlængelse af mikroøkonomi, introducerer grundlæggende begreber og perspektiver på markeder og konkurrence, samt en sektion, der tilsigter indlæring af en række afsætningsøkonomiske værktøjer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Blended learning bestående af:

Forelæsninger i dialogform med gæster relevante for case fremlæggelse/​illustration.

Cases til illustration af pointer og implementering af teoretiske begreber i praktisk afsætningsøkonomisk hverdag.

Der suppleres med en række korte undervisningsfilm.
Feedback i undervisningen
Forelæsninger og øvelser gennemføres i dialogbaseret form og dermed gives feedback. Øvelser løses hjemme og gennemgås/vurderes gruppevis med feedback fra medstuderende og underviser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelsestimer 10 timer
Studiecafe 10 timer
Forberedelse og eksamen 166 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Fagets pensum består af en grundbog samt uddrag af forskellige bøger og film, der tilgængeliggøres for studerende. Grundbogen er:
Kotler, P.; Keller, K.; Brady, M.; Goodman, M. & T. Hansen (2019) Marketing Management, Edinburgh, Pearson/Prentice Hall.
Desuden bruges uddrag af Aaker, D & Moorman, C. (2017): Strategic Market Management, Wiley, Hoboken. Hertil forskellige film.

 

 

Sidst opdateret den 30-03-2020