English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO1714U  Ekstern kommunikation i praksis

English Title
External Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 04-10-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12, skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige fejl eller mangler, opfylde følgende læringsmål:
  • Analysere, vurdere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisations kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis med udgangspunkt i casens kommunikative problemstillinger
  • Udarbejde to eller flere kommunikationsprodukter og koble dem med konteksten
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved de udarbejdede kommunikationsprodukter
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved at kommunikere i relevante og specifikke kommunikationsmedier og - kanaler ift. caseorganisationen
  • Argumentere og reflektere over primært ekstern kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 4
Obligatoriske hjemmeopgaver
3 skriftlige gruppeopgaver skal godkendes. Gruppeopgaverne udarbejdes ud fra en kommunikationsudfordring, som stilles af en inviteret organisation. Udfordringen bliver introduceret som et brief på de individuelle værkstedshold. Grupperne skal bestå af 2-5 studerende. Den studerende kan vælge at udarbejde opgaven individuelt efter aftale med underviser.

Hver af de 3 godkendelsesopgaver har et omfang af 5 normalsider.

Mundtlige fremlæggelser mv.
1 mundtlig fremlæggelse skal godkendes: På baggrund af de obligatoriske hjemmeopgaver, fremlægges/pitches kommunikationsindsatsen med tilhørende kommunikationsprodukter for underviser og en medarbejder fra organisationen.

OBS:
Alle 4 obligatoriske aktiviteter skal godkendes for, at den studerende kan blive indstillet til eksamen i faget 'Strategisk kommunikation i praksis'.

Hvis den studerende er syg eller ikke får godkendt de tre obligatoriske hjemmeopgaver eller fremlæggelsen/​​pitchen, skal vedkommende aflevere et ekstra kommunikationsprodukt som kompensation. Hvis dette bliver godkendt af undervisereren, kan den studerende gå til den ordinære prøve i faget 'Strategisk kommunikation i praksis'.

Studerende, der ikke har gjort forsøg i alle aktiviteter, kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i ordinær eksamen eller reeksamen, men trækkes for et eksamensforsøg i faget 'Strategisk kommunikation i praksis'.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BKOMO1715U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget 'Ekstern kommunikation i praksis' har undervisningen primært fokus på kommunikations- og kampagneplanlægning i organisationer. Desuden introduceres og arbejder den studerende med stakeholderstrategi, målgruppeanalyse, konceptudvikling, storytelling, journalistiske genrer og nyhedskriterier koblet til pressemeddelelsen som kommunikationsprodukt.

 

Undervisningen har afsæt i en kommunikationsudfordring, som stilles af en inviteret organisation, hvor den studerende øves i strategisk kommunikationstænkning, planlægning og eksekvering for en 'rigtig' organisation.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstedet er baseret på en 'real-life' kommunikationsudfordring stillet af en inviteret organisation. De studerende arbejder med kommunikationsudfordringen, diskuterer muligheder og begrænsninger, eksperimenterer, er kreative, skriver, gentænker, planlægger og eksekverer samtidig med, at de holder det op mod ’virkeligheden’ i organisationen med afsæt i fagets teorier, metoder og teknikker.

Undervisningen forudsætter en meget aktiv indsats fra de studerende, som selv skal identificere, definere og formulere de problemstillinger, som er relevante og væsentlige at arbejde med i organisationen. De studerende arbejder ofte i grupper med underviseren som facilitator, vejleder og inspirator.

I forbindelse med undervisningen skal den studerende læse en række tekster. Teksterne er let tilgængelige og anvendelsesorienterede ift. løsningen af de praktiske kommunikationsudfordringer, som den studerende møder i ’Værkstedet’. Teksterne gennemgås derfor ikke, men inddrages og anvendes selvstændigt af den studerende undervejs.
Feedback i undervisningen
I Kommunikationsværkstedet møder den studerende forskellige former for feedback gennem semesteret. De arbejder i grupper med løbende feedback fra underviser på løsning af praktiske kommunikationsopgaver, som der ligeledes samles op på og gives feedback til i plenum. De får løbende feedback på aflevering af obligatoriske hjemmeopgaver. Desuden arbejder de studerende med peer feedback, hvor de inden for givne retningslinjer giver hinanden feedback og lærer af andres.
Studenterarbejdstimer
Øvelsestimer 30 timer
Workshop 8 timer
Forberedelse 168 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres ved semesterets start.

Sidst opdateret den 04-10-2019