English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO4014U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Institutionelle perspektiver

English Title
Managerial Economics Theory and Analysis: Institutional Perspectives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Anders Ravn Sørensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sociologi/Sociology
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-03-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne redegøre for teorier og perspektiver på virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal kunne diskutere institutionelle strukturers og processers betydning for organisering af virksomhedsrelationer og strategisk adfærd
  • Den studerende skal opnå konkret forståelses for institutionelle forholds betydning for øvrig erhvervsøkonomisk og strategisk handling
  • Den studerende skal gennemføre systematiske analyser af virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal udvikle praktisk beslutnings- og rådgivningskompetence i forbindelse med virksomhedens organisering af eksterne relationer i et institutionelt perspektiv
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Institutionelle perspektiver:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ordinær eksamen:

Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på max 10 sider. I opgaven skal den studerende beskrive et organisatorisk problem og en afgrænset problemstilling, udfærdige en problemformulering og anvende fagets begreber i en analyse og besvarelse af problemformuleringen. Opgaven udformes i almindeligt og kommunikativt adækvat skriftsprog.

 

Opgaven skal indeholde:

• præsentation af det generelle emne

• indkredsning af den relevante problemstilling

• kort redegørelse for relevant teori og/eller metode

• en analyse og besvarelse af problemstillingen ved anvendelse af fagets begreber

 

Den studerende har ret til 15 min. vejledning i forbindelse med udarbejdelse af problemformuleringen. Vejledningen afholdes over video og/eller telefon eller som skriftlige kommentarer på et kort skriftligt oplæg.

 

Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget.

 

Syge-/omprøve:

Den mundtlige eksamen foregår som en eksaminatorstyret dialog omkring fagets læringsmål og pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheder og organisationer er under indflydelse af en række strukturer, der sætter rammerne for mulige og acceptable handlinger i forskellige sammenhæng. Det kan f.eks. være lovgivning der definerer hvad der er lovligt og ulovligt, men det kan også være mere uformelle regler som normer, værdisæt eller hele verdenssyn, der påvirker forskellige aktørers handlerum og kommunikative muligheder.

 

Målet med Institutionelle Perspektiver på HA(kom.) er, at klæde de studerende på til at analysere og kommunikere strategisk med tanke på organisationens institutionelle omgivelser. Kurset tager udgangspunkt i en række centrale teoriudviklinger indenfor institutionel teori. De studerende trænes her i at sammentænke relationer, historiske årsager og fremtidige påvirkninger imellem forskellige analyseniveauer og redegøre for disse i korte, præcise og pointestyrede analyser.

Over otte forelæsninger og syv øvelseslektioner (alle af 2 x 45 min.) gennemgår kurset en række teoretiske perspektiver fra klassiske ny-institutionel teori til nyere teoretiske genre som f.eks. institutionelle logikker. Desuden beskæftiger kurset sig med institutioners historiske udvikling – og dermed også med hvordan fortiden påvirker aktørers kommunikative spillerum i nutiden. I kursets sidste del kommer vi ind på begreberne netværk og social kapital, der ligeledes er centrale for at forstå de bindinger og potentialer der stammer fra de institutionelle omgivelser. Kurset har indbygget en progression i abstraktionsniveau og kompleksitet, hvor der i første del lægges op til en generel introduktion – men hvor vi igennem forløbet kommer rundt om andre perspektiver, der samtidig fordrer større teoretisk abstraktion.

 

I fællesforelæsninger gennemgår og diskuterer vi de centrale tekster og deres bidrag. Relevansen af disse bidrag illustreres med konkrete og aktuelle eksempler. Til den efterfølgende holdundervisning kontekstualiseres og appliceres de teoretiske tekster yderligere gennem en række forberedte mini-cases og materialesamlinger, der til hver øvelsestime giver mulighed for yderligere fordybelse, studenteroplæg og diskussion. Formålet med øvelsestimerne er således at bringe teorierne i spil, og med fokus på faget læringsmål, at lade de studerende udvikle handlingsorientere løsninger og kommunikative strategier der udspringer af en række konkrete eksempler.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsmetoden på fjerde semester er specifikt udviklet for at muliggøre, at de studerende opnår de ønskede kompetencer. Metoden integrerer forskellige undervisnings- og arbejdsformer under rammerne af den vedtagne CBS-pædagogik.

Undervisningsmetoden er baseret på en kombination af formidling, diskussioner, casestudier og praktisk arbejde på forelæsninger, holdøvelser og en workshop. Der lægges i undervisningen særlig vægt på den praktiske anvendelse og forståelse af fagets pensum og relaterede problemstillinger. Kombinationen af pensum, cases og aktiv individuel og gruppebaseret deltagelse udgør rammen for en spændende, meningsfuld og forhåbentlig lærerig proces.

Undervisningen tilrettelægges på intet tidspunkt som simpel genfortælling af pensum, ligesom du ikke kan forvente, at al pensum bliver berørt i undervisningen. Det forventes, at du selv læser den angivne litteratur forud for undervisningen og diskuterer din fortolkning af den i studiegrupper, og på øvelseshold.
Feedback i undervisningen
Der gennemføres en midvejsevaluering af kurset, med henblik på mindre, løbende justeringer af undervisernes og de studerendes praksis. Faget sluttes desuden af med samlet evaluering for at kunne forbedre og tilrette indhold og pædagogik til de kommende år. Faget indeholder mulighed for individuel vejledning i forbindelse med udfærdigelsen af den skriftlige eksamensopgave. Denne kan foregå via videolink, over telefon eller som skriftlige kommentarer. Vejledning giver de studerende mulighed for sparre med øvelseslærerne i forhold til udvikling af problemformulering, empiri og teoretiske perspektiver til den endelige eksamensopgave.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 18 timer
Øvelsestimer 18 timer
Løbende opgaver, fremlæggelser og eksamensforberedelse 70 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSCanvas inden semesterets start.

Sidst opdateret den 27-03-2020