English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO4001U  Forbrugerindsigt i praksis: Case analyse

English Title
Consumer Insights in Action: Case analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
  • Diana Storm - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
  • Kristian Roed Nielsen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 23-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Være i stand til at formulere et forskningsspørgsmål, der trækker på et eller flere af de væsentlige teoretiske områder, der har været/bliver arbejdet med på studiet
  • Være i stand til at udvælge og anvende passende kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder med det formål at indsamle primære data til analyse af en given case
  • At udvise teoretisk forståelse af forbrugeradfærd og kultur, og anvende denne forståelse i analysen af de indsamlede primære data, og baseret herpå - at generere relevant forbruger indsigt i en specific case kontekst
  • At kunne vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af de respektive teorier og metoder med henblik på at forstå og løse en given case
  • At kunne præsentere et klart og sammenhængende akademisk argument for hele opgavens fremgangsmåde, fra valg af relevante metoder og teorier, over analyse, til formidling og diskussion af analysens konklusioner
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der afleveres et forskningsforslag på max. 5 sider pr. gruppe. Dette skal godkendes af kursuskoordinatoren og/eller lærer/vejleder. Forskningsforslaget skal bestås for at kunne aflevere den skriftlige eksamensopgave og gå til den mundtlige prøve.
Prøve/delprøver
Forbrugerindsigt i praksis: Caseanalyse:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Maks 20 sider pr. gruppe.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
1) For projekter, hvor en eller flere af gruppemedlemmerne modtager en karakter på 00 eller derunder, skal den eller disse studerende inden re-eksamen aflevere en revideret version af projektet.
2) For grupper, hvor alle medlemmer får en karakter på 00 eller derunder, anses det samlede projekt for uacceptabelt. Inden re-eksamen skal den skriftlige opgave revideres og forbedres.
3) Hvis en studerende har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige opgave, men har været syg/fraværende ved den mundtlige eksamen, tager syge/omprøven udgangspunkt i den oprindelige gruppeaflevering (som gen-afleveres).
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen tager sit udgangspunkt i gruppeopgaven, men bygger på hele kursuslitteraturen.

 

Den mundtlige eksamen består af en diskussion af den skriftlige opgave, hvor eksaminatorerne kan rejse både case-relaterede samt generelle spørgsmål. Der stilles spørgsmål rettet mod hver studerende, for at sikre lige muligheder for at deltage.

 

Diskussionen varer 10-12 minutter pr. studerende. Den resterende tid går til evaluering, bedømmelse og feedback til gruppen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset anlægger en tværfaglig og case-baseret tilgang til at opnå forbrugerindsigt inden for et givent emne og/eller område, samt på baggrund heraf at kunne udlede egnede og velbegrundede ledelsesmæssige konsekvenser.

 

Kurset træner den studerende i at kunne planlægge og gennemføre et forskningsprojekt, der undersøger en konkret given case ved hjælp af de teorier, begreber og metoder, den studerende har lært på uddannelsen hidtil. Herunder vil den studerende komme til at anvende såvel kvalitative som kvantitative dataindsamlings- og analyse-metoder. Der vil være fokus på evnen til formulere, afgrænse, undersøge og analysere specifikke dimensioner af et case-problem, samt kritisk reflektere over og evaluere de valg, den studerende foretager gennem hele projektet. Det overordnede case-emne gives af underviseren.

 

Projektarbejdet ledsages af en række forelæsninger og workshops, der er designet til at lede den studerende igennem hele forskningsprocessen fra forskningsspørgsmål og dataindsamling til dataanalyse og projektrapport.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består i en blanding af forelæsninger, workshops, og gruppearbejde.

Dette kursus vil arbejde tæt sammen med kurset 'Strategisk Innovation og Designtænkning', som også afholdes i fjerde semester. Dette samarbejde vil skabe grobund for større sammenhæng imellem de forskellige forløb, samt en erfaring med ikke blot det at opnå forbrugerindsigt, men også evnen til at benytte disse indsigter til at skabe en værdiskabende forretningsmodel.
Feedback i undervisningen
Studerende vil modtage skriftlig feedback på deres femsiders forskningsforslag. Derudover vil der være mundtlig feedback gennem hele processen under de planlagte workshops. Det forventes at de studerende tager aktiv del i at give hinanden konstruktiv feedback og på denne måde også øger værdien af egen læring.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og workshops 36 timer
Forberedelse til forelæsninger og workshops 90 timer
Obligatorisk opgave 40 timer
Projektarbejde 230 timer
Eksamen forberedelse 16 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Forår 2021

Sidst opdateret den 23-05-2019