English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO4002U  Kultur og kommunikation i organisationer

English Title
Culture and Communication in Organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
  • Lars Thøger Christensen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Den studerende skal kunne demonstrere overblik over fagets teorier, begreber og modeller og være i stand til at udvælge og anvende de for opgavens problemstilling relevante teorier, begreber og modeller i en selvstændig analyse af ét konkret tema eller én konkret case.
  • Den studerende skal i besvarelsen kunne identificere forskellige subkulturer i en organisatorisk kontekst samt demonstrere en teoretisk funderet forståelse af, hvorledes sådanne kulturer kommunikerer indbyrdes og med hinanden.
  • Den studerende skal kunne reflektere over, hvordan ny viden og markedsindsigt kan kommunikeres og omsættes i en organisation præget af flere forskellige subkulturer
Prøve/delprøver
Kultur og kommunikation i organisationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende udarbejder et skriftligt analyserende essay, til hvilket der gives tre døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har som overordnet formål at introducere til relevante teorier, begreber og modeller inden for ’organisationskommunikation’ som videnskabeligt felt, herunder at: 

• bibringe rammer for en kvalificeret analyse og diskussion af empiriske cases med fokus på kulturforskelle og kommunikation i organisatoriske kontekster.

• lægge op til kritisk anvendelse og refleksion af de enkelte teorier, begreber og modeller og deres anvendelighed i forhold til konkrete kultur- og kommunikationsproblemer i én eller flere organisationer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsesundervisning.
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i flere forskellige sammenhænge og formater:
1) I øvelsestimer, hvor de studerende selv laver oplæg, hvor deres forståelse af centrale begreber testes og kommenteres direkte af såvel medstuderende som underviser.
2) I forlæserens træffetid, hvor eventuelle tvivl og misforståelser kan håndteres face-to-face.
3) I forbindelse med eksamen, hvor der gives mundtlig feedback på besvarelser og hvor der gives mulighed for at sammenligne med flere gode besvarelser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 18 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 130 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 40 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Forår 2021

Sidst opdateret den 21-05-2019