English   Danish

2019/2020  BA-BMECO1802U  Matematisk statistik

English Title
Mathematical Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 06-05-2020

Relevante links

Læringsmål
  • diskutere og anvende den matematiske teori der ligger til grund for de statistiske modeller og metoder
  • udvælge relevante statistiske modeller ud fra verbale beskrivelser af datasæt, og identificere relevante hypoteser i disse modeller
  • vurdere statistiske modellers validitet ved grafiske og numeriske metoder
  • gennemføre beregninger i forbindelse med statistiske analyser
  • konkludere på basis af statistiske beregninger
  • afrapportere resultaterne af ovennævnte i et klart sprog, med korrekt anvendelse af fagudtryk
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til matematik og sandsynlighedsregning svarende til de tre første semestre på HA(mat)
Prøve/delprøver
Matematisk statistik:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen har en varighed på 4 timer og der er ikke fastsat et max sidetal.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ordinær eksamen foregår som en almindelig skriftlig stedprøve, dog med den ændring er at den studerende besvarer opgaven hjemme. Opgaven hentes på digital eksamen ved eksamenstart, og besvarelsen afleveres via digital eksamen inden eksamen slutter. Alle hjemmeeksaminer er individuelle. Det vil sige, at den studerende skal lave dem alene. Man må ikke kommunikere med hinanden under eksamen og ikke sidde sammen og udarbejde eksamensbesvarelserne.  Alle besvarelser bliver tjekket for plagiat. Fra eksamens start til dens afslutning er brug af telefon, internet el lign ikke tilladt; dog er det tilladt at benytte kursets canvassider under eksamen, så længe de ikke bruges til kommunikation.

Det er ikke tilladt at bruge andre IT-redskaber end de, der indgår i CBSs "udvidede IT-pakke". Det er tilladt at bruge elektronisk pen eller scanner/kamera til at inkludere håndskrevne dele af opgavens løsning i besvarelsen.

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik


Undervisningen i statistik har til formål at give de studerende kendskab til matematisk statistisk teori samt statistiske modeller og metoder til at analysere observerede data i lyset af en statistisk model. Der gives dels en teoretisk indføring i centrale begreber og dels et kendskab til en række konkrete standardmodeller og -metoder. Metodernes og modellernes anvendelsesområder og begrænsninger indgår som centralt element.

 

Der undervises på et matematisk grundlag, dvs. faget anvender væsentlige dele af matematisk analyse, lineær algebra og sandsynlighedsregning. 

 


 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
Ved øvelsestimer med opgaveregning kan den studerende få direkte feedback på egne ideer og tilgange til opgaveløsning. Ved øvelsestimer med opgavegennemgang er der mulighed for at sammenligne egne løsningstilgange med de løsninger, der fremstilles i plenum. Der er desuden mulighed for selv at bidrage til den fælles opgaveløsning og at få feedback på dette bidrag.

Studerende kan få yderligere feedback ved at benytte den ugentlige kontortid. Det vil her være muligt at få feedback på ideer til opgaveløsning, selve opgaveløsningen samt overvejelser vedr fagets indhold.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 48 timer
Øvelser 44 timer
Forberedelse 110 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Wackerly, Mendenhall, Scheaffer: Mathematical Statistics with Applications, 7th Edition, Duxbury 2008. kapitel 1, 8-14
 
Hertil kommer supplerende notater i fornødent omfang.


 

Sidst opdateret den 06-05-2020