English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV6004U  Neuropsykologi - ledelse, udvikling og innovation

English Title
Neuropsychology - management, development and innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Alex Bo Fonnesbech - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
 • Innovation/Innovation
 • Ledelse/Management
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
Viden
De studerendes centrale viden omfatter:
Ud fra nyere teori inden for psykologi og hjerneforskning (neuroscience) giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om teorier, metoder og praksis indenfor feltet. De studerende bibringes bl.a. viden om dynamiske-, kognitive-, sociale processer samt om koordinerings- og styringsprocesser.
På det praktiske plan sættes de studerende i stand til at forstå og reflektere over en lang række modeller og værktøjers anvendelse i organisationer samt på gruppe- og individniveau.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
Anvende metoder og teorier indenfor området til bl.a. at forstå og deltage i processer omkring problemløsning, læring, arbejdstilrettelægning, coaching, kreativitet og innovation, forandringer, holdningsbearbejdelse, forhandlinger og konflikthåndtering samt strategi.
Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med udgangspunkt i en ledelsespsykologisk tilgang samt kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
Formidle problemstillinger og løsningsmodeller indenfor det ledelsespsykologiske område til både fagfæller og ikke-specialister.
Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i både studie- og arbejdssammenhæng ud fra den teoretiske og metodemæssige indsigt i psykologiske, hjernemæssige og sociale processer som de studerende erhverver i faget.
Udvikle indsigt i egne styrker og begrænsninger samt i mulighederne for at udvikle givende relationer til andre og herigennem bidrage til organisationens overordnede effektivitet.
Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer gennem den selvindsigt som faget giver.
 • Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Neuropsykologi - Ledelse, Udvikling og Innovation:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær eksamen i oktober. Reeksamen i november.
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Fremtidens arbejdsplads? Den er her allerede!

 

Den stiller endnu højere krav til organisationer og menneskerne i dem. 
Indsigt i os mennesker er derfor blevet endnu vigtigere for individuel og organisatorisk succes, da globalisering og digitalisering konstant øger kompleksiteten for arbejdslivet.

 

Faget vil tage fat i den kontinuerlige balancering mellem de 4 D’er: Destiny, Delivery, Discovery & Development, og manifesterer sig derfor som en væsentlig del af fundamentet for varig forretningsudvikling og performance ved en indføring i grundbegreber og forskningsresultater fra psykologien, neuroscience og andre studier af den menneskelige hjerne og sindet.

 

Formålet er at styrke egen rolle som medarbejder og leder med fokus på ledelse, udvikling og innovation i den fysiske og virtuelle organisation.  

 

Deltagerne bliver bedre til at møde og håndtere de udfordringer, der eksisterer i dagens og morgendagens organisationer, herunder at:

 • opnår større indsigt i sig selv som menneske
 • styrke egen og andres udvikling og performance
 • styrke lederskabsrollen og forstærke evnen/viljen til at motivere sig selv og sine omgivelser
 • kunne tiltrække, fastholde og udvikle de rigtige
 • initiere og fastholde organisatorisk læring
 • arbejde og interagere i cyberspace
 • sikre de rette forhold, værktøjer og processer for at være innovativ og kreativ både for de enkelte individer, grupper og organisationen som helhed
 • kunne fastholde og udvikle organisationskulturen
 • sikre succesrige forandringer – uanset om det er nye strukturer, styringsværktøjer, eller forretningsprocesser
 • kunne bidrage til bedre strategiprocesser og strategier for virksomheder og organisationer

 

Indhold

Faget er til dels et progressionsfag i forhold til områderne strategi, organisation og ledelse. Det er et ambitiøst og krævende fag – ikke bare i omfanget af pensum, men også ved at skulle forholde sig til de mange forskellige ståsteder. 
Faget giver en grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi, samt neuroscience. Der lægges desuden vægt på at give de studerende indsigt i egen og andre menneskers personlighed og adfærd ud fra følgende centrale processer:

 • Dynamiske processer (motivation, emotioner, personlighed)
 • Kognitive processer (perception, beslutninger, læring og problemløsning, samt kreativitet og innovation)
 • Sociale processer (holdninger og jobtilfredshed, gruppepsykologi, værdier, organisationskultur og lederetik)
 • Koordinerings- og styringsprocesser (kommunikation, ledelse og samspil, fra mellemledelse til topledelse)

 

Struktur

Rejsen gennem faget er bygget op om følgende hovedspørgsmål:

 • Hvad er et menneske? Set fra hhv. ”Udefra og ind (psykologien)” samt ”Indefra og ud (neuroscience)”.
 • Hvordan styrker vi vores performance?
 • Hvordan arbejder vi i den fysiske og virtuelle organisation?
 • Hvornår er ledelse bedst?
 • Hvordan træffer vi bedre beslutninger og hjælper andre til det?
 • Hvordan skaber vi noget nyt?
 • Hvordan styrker vi vores strategiske tænkning og handling?
 • Hvad kan jeg nu?

 

Faget er organiseret som en læringsproces, hvor de studerende er en del af både en fælles og en individuel proces, hvor de bærende elementer er dialog, aktiviteter, refleksion, fordybelse, samt praktisk applicering. De enkelte lektioner understøttes af cases, personlige erfaringer og forskellige typer af audiovisuelle indslag.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer. 28 lektioner.
Feedback i undervisningen
For at optimere indlæringen forventes det, at deltagerne aflevere 150-300 ords refleksioner over hele eller dele af et modul, og det skal være underviseren i hænde før næste moduls gennemførelse.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse og eksamen 109,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Tirsdag kl. 17.10-20.40 i uge 35-41

Foreløbig litteratur

Faget er krævende – både i henhold til at arbejde inden for nye paradigmer, men også i forhold til pensum.

Foreløbig litteratur (og der vil ske lidt justeringer):
 

 • ”Psykologi i organisation og ledelse, 5. udgave” af Geir og Astrid Kaufmann. Den giver en bred og grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi. Der lægges desuden vægt på at give læseren en øget indsigt i egen og andre menneskers psykologi.

 

 • ”Your Brain at Work” af David Rock. Den giver ud fra et hjerneforskningsmæssigt grundlag en supplerende og komplementerende hjælp til at styrke egen og andres performance på arbejdspladsen – både ud fra lederens og medarbejderens vinkel.
   
 • Diverse artikler mm.

 

Sidst opdateret den 02-04-2019