English   Danish

2019/2020  DIP-DREGO1041U  Strategisk Ledelse

English Title
Strategic Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Sadaf Hussain
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 08-05-2019

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål.
Ideen med faget er, at give de studerende en introduktion til fagområderne strategi og strategisk analyse, udvikling, implementering og ledelse ved at se på klassiske og nyere strategibegreber, modeller og perspektiver. De studerende får indsigt i nogle af de overvejelser, problemstillinger og krydspres, som topledelsen er konfronteret med, når den arbejder med organisationers overordnede og langsigtede udvikling.
  • Beskrive og forklare fagets begreber, modeller, processer og perspektiver
  • Anvende fagets begreber, modeller, processer og perspektiver til at identificere strategiske problemer og fremkomme med løsninger herpå
  • Diskuterer muligheder og begrænsninger ved fagets begreber,modeller og processer bl.a. ud fra fagets perspektiver
Prøve/delprøver
Strategisk Ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær prøve: start januar
Syge- omprøve: uge 8

De præcise datoer offentliggøres på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker et spørgsmål og skal her først redegøre for en konkret strategimodel/strategiproces eller nogle specifikke strategibegreber. Modellen, processen eller begreberne skal herefter anvendes i praksis på en konkret case med henblik på at identificere et strategisk problem (en situation), lave en specifik analyse og/eller fremkomme med konkrete løsningsforslag. Sidst i den mundtlige eksamen skal den studerende diskutere muligheder og begrænsninger ved det strategibegreb eller den strategimodel som spørgsmålet er centreret omkring.

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold
Ideen med et strategifag på HD studiet i Regnskabsvæsen er, at skabe et kvalitativt systematisk analytisk grundlag for evaluering af virksomheders og branchers indtjeningspotentiale og forretningsricisi. Udgangspunktet er, at en væsentlig del af en virksomhedens økonomiske værdiskabelse og forretningsrisici hænger sammen med virksomhedens positionering i markedet, dens udvikling af ressourcer og kompetencer samt dens koncern-, konkurrence- og vækststrategier. I tilknytning hertil er det også centralt at kunne vurdere ledelsers evner til at eksekvere virksomheders strategier og dens evne til at samarbejde med nøgleinteressenter.

En kvalitativ strategisk analyse af virksomhedens indtjeningspotentiale og forretningsrisici antages endvidere, at ligge forud for udarbejdelse af virksomheders budgetter og estimering af virksomheders fremtidige cash flow strømme. Tilsvarende antages disse strategiske analyser i samspil med bl.a. virksomheders eksterne regnskabsrapporter også at kunne fungere som grundlag for evaluering af virksomheders kreditværdighed, aktiekursudvikling samt af deres fortsatte drift og forretningsprocesser. Strategifaget antages herved at have en relevans for både dem der udarbejder regnskaber og budgetter, for kreditgivere og aktieanalyttikere samt for revisorer.

Faget lægger ud med at se på en række grundbegreber såsom virksomheders mission, vision og strategi samt sondringen imellem strategi på Corporate Level og Strategic Business Unit Level. I tilknytning hertil præsenteres en række overordnede perspektiver (linser) på strategi og organisation.

Dernæst præsenteres en række teknikker til strategisk analyse af virksomhedens omgivelser, interne forhold samt dens kulturelle og politiske kontekst. Omkring omgivelserne kommer vi bl.a. ind på brugen af PESTEL analysen, scenarier, Five Forces modellen, Strategic Group, Produktlivscyklusmodellen og Strategic Canvas. For så vidt angår bedømmelse af virksomhedens interne forhold ser vi bl.a. på dens ressourcer og kompetencer og værdien heraf samt på virksomhedens værdikæde mv. Desuden til bedømmelse af virksomhedens politiske og kulturelle kontekst vil vi se på Corporate Governance, interessentanalyse modellen, forretningsektik og på The Cultural Web modellen.

Herefter ser vi på udvikling af konkurrence-, koncern- og vækststrategier samt på strategier for internationalisering og for innovation. Omkring konkurrencestrategier vil vi bl.a. se på omkostningslederstrategier, differentieringsstrategier, fokusstrategier og hybride strategier og vi vil også se på konkurrencebegrebet Lock-in samt på betydningen af hyperkonkurrence. Endvidere ser vi på forskellige måder hvorpå koncernledelser kan bibringe aktionærerne og datterselskaber værdi gennem bl.a. proteføljestyring, synergiskabelse og kompetenceoverføring. Endelig diskuterer vi også forskellige typer af porteføljestyringsmodeller. Herefter vil vi se på muligheder for at udvikle internationale strategier samt på udviklingen af strategier for innovation og entrepreneurship. For så vidt angår vækststrategier vil vi se på forskellige vækstformer såsom organisk vækst, strategiske alliancer og opkøb & fusion. Endelig vil vi omkring strategiudvikling også se på, hvordan vi kan evaluere udviklede strategier udfra begreberne Suitability, Acceptability og Feasibility.

Den sidste del af kurset vil fokuse på, hvordan strategier kan implemeteres gennem bl.a. valg af organisationsdesign, funktionsdesign og via ledelse af forandringer. Først ser vi på hvordan strategier udvikler sig i forskellige typer af organisationer og kontekster. Dernæst ser vi på hvordan forskellige organisationsstrukturer og ledelsesprocesser kan understøtte og faciliteter forskellige typer af strategier. Dernæst vil vi diskutere, hvordan en ledelse kan diagnostisere en virksomheds forandringsbehov og parathed samt hvorledes den kan tilrettelægge en sådan forandringsproces bl.a. via valg af ledelsesstil og ledelsesrole mv. Afsluttende vil vi se på, hvordan strategier og herunder se på hvilken rolle forskellige agenter kan have i strategiarbejdet.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af 10 undervisningsgange af 3 x 45 minutters varighed på små hold. Hver lektion er centreret om et til to kapitler i strategilærebogen og en tilhørende cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsning, klassedialog, gruppearbejde, studenterpræsentationer, øvelser, arbejde med cases og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.

Undervejs i forløbet gives der udover undervisningen på de små hold 3 storholdsforelæsninger af hver 2 x 45 minutters varighed m.h.p. at tilvejebringe et overblik over faget. I storholdsforelæsninger indgår quizzer.

Hele undervisningsforløbet er understøttet af 23 timers video klip hvor alle modeller og begreber gennemgås og der er derudover yderligere quizzer til rådighed
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen samt en kort mundtlig feedback ved den mundtlige eksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisning øvelseshold 30 timer
Storholdsorelæsninger 6 timer
Eksamen 1 timer
Forberedelse 103 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen finder sted fra uge 44-50.

 

Hverdagshold: tirsdage og torsdage kl. 17.10-20.40
Lørdagshold: lørdage kl. 9.00-14.00

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i september

Sidst opdateret den 08-05-2019