English   Danish

2019/2020  KAN-CCMVV1225U  Obligationer og Rentestrukturteori

English Title
Fixed income and Term Structure Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-02-2019

Relevante links

Læringsmål
 • demonstrere indsigt i og forståelse for obligationsmarkedets centrale prisfast- sættelsesmodeller.
 • demonstrere kendskab til de finansielle nøgletal vedrørende rentebaserede kontrakter som anvendes på obligationsmarkedet samt i de regulatoriske regler for finansielle institutioner.
 • kunne analysere prisdannelsen på obligationer med henblik på investeringsbeslutninger og udarbejdelse af risikostyringsstrategier
 • demonstrere kendskab til det danske obligationsmarkeds institutionelle karakteristika.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Cand.merc. progressionsfag: AEF, FIR, FIN, FSM & ASC

Kendskab til fixed income modellering svarende til f.eks. FIR-linjens obligatoriske fag "finansielle instrumenter"
Prøve/delprøver
Obligationer og Rentestrukturteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Som den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver en dyberegående indføring i rentestrukturteoriens begrebsdannelse om nul-kupon renter, forward-renter og effektive renter samt risikomålene varighed og konveksitet. Der lægges vægt på forståelse af Børslistens nøgleoplysninger om stats- og realkreditobligationers karakteristika. Andre emner er samspillet mellem prisdannelse og skattesystemets forskellige regler for periodisering og beskatning af afkast fra obligationsinvesteringer samt virkemåden af rentetilpasningslån.

Herefter diskuteres den nyere "no arbitrage"-baserede tilgang til rentestrukturteorien med udgangspunkt i de bedst kendte binomialmodeller herfor, "Ho-Lee modellen" samt "BDT-modellen". Sådanne modeller er generaliserede udgaver af den klassiske binomialmodel for aktie- og valutaoptioner, som samtidig gives en alternativ udledning; der opnås samtidig prisfastsættelsesmodeller for afledte aktiver såsom obligationsoptioner og rentederivater, f.eks. caps, collars og swaps, som ikke kan håndteres indenfor den klassiske binomialmodel. Med baggrund heri diskuteres også værdifastsættelse af konverteringsretten på danske realkreditobligationer og mere generelle "prepayment options" samt "optionsjusterede nøgletal”. såsom "optionsjusteret varighed" og "optionsjusteret konveksitet".

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med tilknyttede opgaver
Feedback i undervisningen
Dialog omkring opgaver, som er stillet i forbindelse med fagets enkelte emner.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 33 timer
Forberedelse og læsning af noter 100 timer
Opgaveregning 53 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 20 timer
Foreløbig litteratur

Bjarne Astrup Jensen: Rentesregning, 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Danmark 2013.

 

Bjarne Astrup Jensen: Undervisningsnoter og opgavesamling til CCMVV1225U.

 

Udvalgte artikler fra finans/invest og Nationalbankens Kvartalsoversigt m.fl. om det danske obligationsmarked og nyere nøgletal.

Sidst opdateret den 11-02-2019