English   Danish

2019/2020  KAN-CJURV1074U  Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter

English Title
Valuation and Taxation of Derivatives and Hybrid Instruments

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-12-2019

Relevante links

Læringsmål
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.
 • Tilegne sig viden om retsreglerne og det centrale indhold af retskilderne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor samt argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at identificere og analysere skatteretlige problemstillinger og argumenter, som opstår i forbindelse med handel af komplekse finansielle instrumenter.
 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen.
 • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
 • Redegøre for de - i fagets pensum og indgående materiale – beskrevne værdiansættelsesmetoder for finansielle instrumenter samt anvende de generelle værdiansættelsesmetoder og teorier i forbindelse med komplekse finansielle instrumenter.
 • Identificere og analysere konsekvenserne af manglende opfyldelse af forudsætningerne for anvendelsen af de forskellige værdiansættelsesmodeller.
 • Redegøre for de - i fagets pensum og indgående materiale – bekrevne retspolitiske problemstillinger i forbin-delse med beskatning af finansielle instrumenter.
 • Identificere, hvor de skatteretlige principper understøtter den økonomiske natur af finansielle instrumenter og hvor der opstår konflikter.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Indgående kendskab til skatteret og finansiering, herunder værdiansættelse og portefølje teori på et niveau svarende til HA(jur.-) eller cand.merc.aud.-studiet.
Faget egner sig til de studerende, som gerne vil lære om de problematiske og vanskelige dele af skatteretten samt arbejde med værdiansættelsesmodeller og finanseringsteori.
Prøve/delprøver
Værdiansættelse og beskatning af derivater og hybride:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Handlen med derivater og hybride instrumenter er omfattende og fortsat stigende, ligesom udviklingen af nye typer af finansielle instrumenter til stadighed udfordrer den eksisterende lovgivning om værdifastsættelse og beskatning. Faget har til formål at give de studerende indgående kendskab til teorien vedrørende værdiansættelse af derivater og hybride instrumenter, herunder at kunne identificere sammenhængen mellem forskellige typer af instrumenter. Endvidere har faget til formål at give de studerende indgående kendskab til reglerne om beskatning af derivater og hybride instrumenter, i både national og international kontekst. I denne forbindelse lægges der vægt på, i hvilket omfang de skatteretlige regler afspejler instrumenternes finansielle natur. Med afsæt i de finansielle instrumenter har faget til formål at diskutere retspolitiske målsætninger og løsningsmodeller ud fra et økonomisk perspektiv.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, case-diskussion og gruppearbejde. Der forventes en aktiv deltagelse fra alle studerende i timerne, særligt i forbindelse med case, domsfremlæggelser mv. samt gruppearbejde. Alle grupper skal fremlægge resultatet af deres arbejde. Det er en forudsætning for deltagelse i undervisningen, at de studerende er forberedte til timerne, eftersom kun dele af pensum gennemgås i traditionel forelæsnings form og resten anvendes i forbindelse med cases. Det forventes således, at de studerende er i stand til at diskutere problemstillinger med udgangspunkt i pensum, når de møder op til undervisningen.
Feedback i undervisningen
Individuel besvarelse af faglige spørgsmål.

Casebaserede øvelser med præsentation og feedback.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Forberedelse 133 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Katja Joo Dyppel: Beskatning af finansielle kontrakter. Jurist-. og Økonomforbundetrs Forlag. 2012.

 

Bjarne Astrup Jensen: Undervisningsnoter til faget samt undervisningsslides. 

 

Supplerende juridiske artikler.

 

  

 

Sidst opdateret den 11-12-2019