English   Danish

2019/2020  KAN-CJURV1153U  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Contract Law and Contract Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Lando - CBS Law
 • Kim Østergaard - CBS Law
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-04-2020

Relevante links

Læringsmål
 • redegøre for kontraktøkonomisk teori og virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de teorier, principper og regelsæt, der indgår i pensum
 • identificere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler
 • placere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • analysere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger
 • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
 • præsentere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet.
Prøve/delprøver
Videregående kontraktret og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ikke krav om omfang til det produkt du afleverer.
Prøven varer 3 timer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er en udbygning af de kontraktretlige og kontraktøkonomiske fag på mellemuddannelsen og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet, både videregående obligationsret og videregående rets og kontraktøkonomi. 

Sigtet er at give de studerende et grundlag for at analysere og bearbejde problemer angående kontraktindgåelse og opfyldelse ud fra såvel en kontraktøkonomisk som juridisk synsvinkel.

De kontraktformer og kontraktretlige problemstillinger, der berøres i kursets juridiske del, sættes i den økonomiske del ind i en økonomisk, begrebsmæssig ramme, og analyseres inden for denne ramme.

Hovedoverskrifterne for de emner der behandles er bl.a.

- Den optimale, værdimaksimerende kontrakt

- Ændrede forholds betydning

-  Kontrakters optimale varighed

- Kontrakter om entreprise, tjenesteydelser mv.

- Vedvarende/relationelle kontrakter

 

Disse og andre spørgsmål diskuteres dels juridisk, dels inden for rammerne af økonomiske modeller.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen

Undervejs udleveres eksamenslignende opgaver, hvis besvarelser dels gennemgås i plenum og dels efterfølgende udleveres skriftligt. Når de studerende fremlægger svar på case-spørgsmål, får de umiddelbart feedback, både angående det juridiske og det retsøkonomiske.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse 130 timer
eksamenslæsning 40 timer
eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I (seneste udgave)

-Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og Mellemmænd (seneste udgave)

Udvalgte juridiske artikler og domme

- Rabin, M.: Psychology and Economics, JEL, 1989, s-11-46. Med særlig vægt på s. 13-24 og 38-42. 

- Hart m.fl.: How do informal agreements and revision shape contractual reference points? s. 1 -28. Læses i uddrag. 

- Shavell: On the writing and the interpretation of contracts, s. 289-297

- Materiale på SiteScape bestående af juridiske, retsøkonomiske og kontraktøkonomiske

artikler m.v.

Sidst opdateret den 20-04-2020