English   Danish

2019/2020  KAN-CJURV7602U  Finansieringsret

English Title
Corporate Finance Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Marie-Louise Holle - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-04-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: De studerende skal kunne redegøre for overordnede/konceptuelle juridiske aspekter i relation til danske kapitalselskabers mulighed for at optage egen- og/eller fremmedfinansiering samt anvende den juridiske metode, herunder de selskabsretlige og kapitalmarkedsretlige regler, på konkrete/nærmere angivne problemstillinger indenfor finansieringsretten.

Indenfor fagets indhold skal den studerende kunne:
- Redegøre for overordnede sammenhænge og forskelle mellem forskellige poster i selskabers passivside.
- Identificere finansieringsretlige problemstillinger, herunder selvfinansiering
- Vurdere om fakta i en konkret situation er relevante for den finansieringsretlige problemstilling
- Analysere og forklare finansieringsretlige emners problemstillinger med henvisning til de relevante retskilder samt redegøre for, hvorledes sådanne problemstillinger håndteres i praksis
Prøve/delprøver
Finansieringsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ét overordnet spørgsmål med efterfølgende dialog og opfølgningsspørgsmål

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Emnet for dette fag er de juridiske aspekter i henhold til hvilke danske kapitalselskaber kan fremskaffe finansiering, herunder de forskellige former for både egen- og fremmedkapitalsfinansiering samt balancen/samspillet herimellem. Undervisningen vil have et praktisk udgangspunkt, hvor teorien vil blive anvendt til at anskueliggøre finansieringsrelaterede problemstillinger i erhvervslivet.

 

Siden faget blev udbudt for første gang i 2016 har der været fokus på at lade de studerende få faglige input via gæsteforelæsninger eller field trips (som er frivillige) fra ansatte hos f.eks.:

 • Kromann Reumert
 • Horten
 • Kammeradvokaten
 • Nasdaq Copenhagen
 • EQT Partners
 • Vækstfonden

   

  Det er underviserens ambition igen at arrangere en håndfuld relevante oplæg det kommende semester (som i et vist omfang vil ligge ud over undervisningen og i givet fald være frivillige).

   

  Faget bygger oven på den viden, de studerende har fra bacheloruddannelsen, f.eks. selskabs- og kreditret samt regnskabslære og finansiering, om end kendskab til disse fagdiscipliner ikke er en streng forudsætning for faget.

   

  Tilgangen til de juridiske emner vil være de overordnede/konceptuelle hensyn bag hhv. lovgivningen eller de aftalebaserede mekanismer. Af denne årsag vurderes det, at også studerende fra andre studieretninger end cand.merc.(jur) kan drage nytte af faget. De senere år har f.eks. cand.merc.(aud)-, cand.merc.(fir)- og cand.polit.-studerende med succes meldt sig til (og taget del i) faget.

   

  Faget vurderes at have stor anvendelighed for studerende, som for fremtiden ønsker at arbejde med finansieringsmæssige problemstillinger (herunder køb og salg af virksomheder), uanset om det måtte være på et advokatkontor, et revisionshus, i en mindre eller større virksomhed, eller med corporate finance advisory.

   

  Pensum er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspireret af praktisk relevante forhold.

   

  Indhold - centrale områder:

  Faget vil bl.a. dække følgende emneområder:

 • Ledelsens pligter, herunder pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og til at varetage selskabets interesse (corporate benefit)
 • Valg af finansieringsform
 • Udbud til offentligheden
 • Selvfinansiering, herunder udbytte efter overtagelse/debt push down, refinansiering af målselskabets gæld efter overtagelse, målselskabets tilbagetræden for akkvisitionsgæld og koncernlån
 • Udstedelse af kapitalandele
 • Udstedelse af konvertible gældsbreve
 • Optagelse af banklån, herunder bilaterale lån, klublån og syndikerede lån
 • Udstedelse af erhvervsobligationer
 • Optagelse af koncerninterne lån, herunder deltagelse i cash pool-ordninger
 • Optagelse af efterstillede lån, herunder juniorlån og ansvarlige lån
 • Kaution og sikkerhedsstillelse for lån, herunder strukturering af sikkerhedspakke og de selskabsretlige begrænsninger
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Der afholdes småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Forberedelse til forelæsninger 140 timer
Forberedelse til eksamen 33 timer
Foreløbig litteratur

Henrik Kure, Finansieringsret, 2. udgave, 2018, Karnov Group Denmark A/S, 489 sider.

 

Sidst opdateret den 29-04-2019