English   Danish

2019/2020  MA-MMPGV1049U  Kommunikation og Ledelse

English Title
Communication and Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • MPP
    Mads Mordhorst - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-03-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Viden om og forståelse af kommunikationens betydning og former i det kommunikativt differentierede samfund og i en offentlig og politisk kontekst.
  • Færdigheder til strategisk at kommunikere visioner, mål og handlinger samt at afkode andres kommunikation via analyse og anvendelse af konkrete kommunikationsformer, redskaber og medier.
  • Kompetence til at kommunikere proaktivt og strategisk i komplekse ledelsesprocesser samt evne til at reflektere over konsekvenserne af egne kommunikationshandlinger, deres medier, redskaber og kontekst
Prøve/delprøver
Kommunikation og ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt: Max. 15 sider
Opgavetype: Projektrapport
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en skriftlig projektrapport på 15-20 sider.
Rapporten skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret.

Rapporten skal adressere alle modulets læringsmål.

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen med ekstern censur. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det obligatoriske ledelsesfaglige modul i kommunikation og ledelse sætter fokus på lederen som strategisk kommunikatør i forhold til et bredt spektrum af interessenter, som medarbejdere, borgere, politikere, medier og virksomheder, der hver stiller forskellige krav til formen og indholdet i kommunikationen. Formålet er at sætte den studerende i stand til at forstå og bruge kommunikation kompetent, målrettet og strategisk i en ledelsessammenhæng samt at reflektere over implikationerne af konkrete kommunikationsinitiativer og for-holde sig kritisk/analytisk til kommunikation som strategisk praksis. Teoretisk giver modulet den studerende en forståelse for kommunikations voksende betydning og funktion i den offentlige sektor og det kommunika-tivt differentierede samfund. Modulet introducerer til forskellige perspektiver på strategisk brug af kom-munikation på såvel et politisk/samfundsmæssigt, et organisatorisk og et individuelt niveau. Samtidig træ-nes den studerende i praktisk brug af konkrete kommunikationsformer og -redskaber.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 27-03-2020